h

Algemene Beschouwingen door SP Statenfractie Fryslân

27 juni 2005

Algemene Beschouwingen door SP Statenfractie Fryslân

Van alle bestuurslagen is die van de Provincie de meest onbekende. Dat blijkt onder meer uit de lage opkomst bij de Statenverkiezingen. Alleen bij verkiezingen voor het Europese Parlement maken nòg minder mensen de gang naar de stembus.
Ook de bekendheid van de politici in de Staten is minimaal. Desgevraagd kent men de Commissaris van de Koningin wèl en soms kan men nog één of twee Gedeputeerden noemen, maar dan houdt het ook wel op.
Jammer.
Want de Provincie neemt vele besluiten die de Friese burger wel degelijk direct raken en steeds meer belangrijke taken worden overgeheveld naar de Provincie.
Op het gebied van milieu, openbaar vervoer, zorg, huisvesting en welzijn neemt de Provincie belangrijke beslissingen.

De SP constateert dat het neoliberale gedachtegoed ook door de bestuurders van onze provincie is omarmd. Onze partij zal waar nodig, een krachtig tegengeluid laten horen, zodat er duidelijk een keuze is te zien achter de cijfers en conclusies in lijvige maar vaak, voor leken, onbegrijpelijke rapporten en dossiers.
Te laten zien of het een keuze is voor ongebreidelde marktwerking dan wel een keuze die rekening houdt met partijen die essentieel zijn voor het welzijn van de Friese burger maar misschien niet direct een winst opleveren in materiële zin, zodat men weet waar men aan begint en wij zijn dan ook tegen bezuinigingen op cultuur, emancipatie en sociale initiatieven.

Onze keus is duidelijk zoals hij altijd al duidelijk is geweest en zal zijn, en wij blijven ons ook de komende twee jaar sterk maken voor een meer sociale provincie.
Ons uitgangspunt de gelijkwaardigheid van mensen, de menselijke waardigheid en de solidariteit tussen mensen als tegenhanger van de verheerlijking van het vrije markt principe en het daaruit voortkomende individualisme.
Wij blijven ons verzetten tegen tweedeling en het uit elkaar vallen van samenhang in onze maatschappij, dus ook in onze provincie.

De SP wil de Provinciale Staten meer bekendheid geven en doet dit op de voor haar gebruikelijke manier: het streven naar kwaliteit in het parlementaire werk, maar vooral door actie te voeren buiten de muren van het Provinsjehús.
Ook ná verkiezingen dienen de burgers van Fryslân mee te kunnen beslissen over belangrijke zaken. De SP is dan ook blij dat er nu een mogelijkheid voor een referendum komt.
De eventuele komst van het opslaan van kernafval in onze provincie is wat ons betreft een goede aanleiding voor zo’n volksraadpleging mocht Den Haag hiertoe beslissen.

Na 11 maart 2003 maakte het dualisme zijn debuut in de Provincie.
Dit houdt onder meer in dat de Statenleden de agenda bepalen en niet meer het College van Gedeputeerde Staten. Een eerste aanzet wordt gedaan door het opstellen van een duale begroting: de Statenleden bepalen het beleid en de Gedeputeerden voeren uit.
Dat vergt een hele omslag in het denken binnen de Provincie, dit is het gevolg van de invoering van het dualisme.
Echter… zoals blijkt naar aanleiding van het recente dictaat waarmee de coalitie partijen VVD, CDA en PVDA trachten de oppositie partijen de mond te snoeren, laat vrezen dat het dualisme nog niet werkt zoals het zou moeten, om het maar eens heel zachtjes uit te drukken.
En dat is iets wat ons werkelijk veel zorgen baart.
Eerlijk gezegd stonden we niet verbaasd van deze actie en dat is iets waar we eigenlijk het meest van schrokken.
De SP is van mening dat een open en heldere overheid die in begrijpelijke taal duidelijk maakt aan alle burgers wat haar beleid is, essentieel is voor het goed functioneren van diezelfde overheid en daar zullen we ons voor blijven inzetten.
De krampachtige houding die de coalitie liet zien in deze is te betreuren maar is echter wel open en eerlijk, getuigd van een bepaalde zienswijze en politieke keuzes.
Als zij, of althans hun gedeputeerden, dreigen bakzeil te moeten halen wordt er een serieuze poging ondernomen om elke vorm van kritiek dan wel discussie de mond te snoeren.

De coalitie is dus, in principe, alleen voorstander van democratie zolang iedereen doet wat de coalitie wil.
Eerst mocht men dan nog wel praten maar nu wordt zelfs dat als te bedreigend ervaren, alhoewel haar schoorvoetend toegeven aan de oppositie toch nog enig respect verdiend.
Geen wonder dat de burger weinig geloof en/of vertrouwen heeft in haar overheid.

Echter, voor wat het waard is, de coalitie is open en eerlijk in haar huidige reactie op de kadernota.
Misschien moeten we dit maar heel goed onthouden.

SP Statenfractie Fryslân,

U bent hier