h
22 november 2023

De twee grote problemen met ons energiesysteem

Foto: Jolanda van Overhagen

De grote problemen met de manier waarop energie geregeld is in onze maatschappij werden in 2022 op een pijnlijke manier duidelijk. Mensen kregen enorme rekeningen voor het gas dat zij nodig hadden om hun eten te koken en hun huis te verwarmen. Misschien wel het meest schrijnende: de mensen onderaan de economische ladder kregen het daarbij het zwaarste te verduren. Hoe heeft het zo ver kunnen komen?

Lees verder
9 oktober 2023

Parlamentariërtreffen in provinciehuis Fryslân

Foto: Jolanda van Overhagen

Bij het Parlamentariërtreffen op 6 oktober jl. in het provinciehuis in Leeuwarden, waren de provincies Fryslân, Groningen, Drenthe en Overijssel aanwezig. Vanuit Duitsland waren mensen uit de Landtag Niedersachsen gekomen. De SP Statenfractie Fryslân werd vertegenwoordigd door ons commissielid Jolanda van Overhagen. Bij elkaar zo’n 35 tot 40 mensen gingen in gesprek met elkaar over de thema’s Mobiliteit, Energie, Gezondheidszorg en Digitalisering.

Lees verder
28 september 2023

Ruime meerderheid Provinciale Staten steunt motie SP, PvdA, GL en PBF

Foto: sp

Bij de Provinciale Statenvergadering op 27 september 2023 diende de SP, met mede-indieners PvdA, GrienLinks en Provinciaal Belang Fryslân, een motie in over de mogelijke sluiting binnen tien jaar van de ziekenhuizen in Sneek en Heerenveen. Dit besluit wordt genomen door de vier Friese ziekenhuizen en de zorgverzekeraars De Friesland en Zilveren Kruis.

Lees verder
18 september 2023

Prinsjesdagprotest op het Koekamp in Den Haag

Foto: Jolanda van Overhagen

Op zondag 17 september 2023 organiseerde de landelijke SP het Prinsjesdagprotest op het Koekamp in Den Haag. Vanuit de hele provincie Fryslân stapten mensen in Leeuwarden en Heerenveen op de bus richting Den Haag. Met nog een korte tussenstop in Emmeloord reden we door regenachtig weer naar Den Haag. Vanwege de protesten op de A4 door Extinction Rebellion reden we via Wassenaar Den Haag in. Er was een grote politiemacht op de been bij de protestacties die er in Den Haag deze dag zouden zijn. Bij Extinction Rebellion waar we langsreden richting het Koekamp was zelfs de ME.

Lees verder
16 september 2023

Werkbezoek van Provinciale Statenleden aan Hegewiersterfjild

Foto: Jolanda van Overhagen

Vrijdag 15 september 2023 zijn we als SP mee geweest op werkbezoek. De bestemming was het Hegewiersterfjild bij Harlingen. Met subsidie van de Provincie Friesland en het afstaan van een aantal weiden door boeren, kwam Natuurmonumenten in actie om het gebied zo aan te passen dat weidevogels er een goed broedgebied in zagen. Met plasdras en voldoende waterpartijen werd het een veilig gebied waar de afgelopen jaren een duidelijke groei is te zien in de aantallen broedvogels. Om dit te goed te monitoren tellen vrijwilligers elk jaar de broedparen en soorten vogels die Hegewiersterfjild gebruiken om hun eieren uit te broeden en hun jongen groot te brengen.

Lees verder
16 september 2023

Introductiebezoek Waddenfonds

Foto: Jolanda van Overhagen

We hadden het druk op vrijdagmiddag 15 september jongstleden. Na de wandeling door weidevogelgebied het Hegewiersterfjild zakten we af naar Harlingen. In de Willemshaven lag een boot klaar om ons over de Waddenzee te varen, terwijl we onderweg werden bijgepraat over het Waddenfonds.

Lees verder
14 september 2023

Werkbezoek Provinciale Staten aan Thialf

Foto: Jolanda van Overhagen

Woensdag 13 september 2023 is een introductiedag voor de Provinciale Staten. Vandaag brengen we op locatie een werkbezoek brengen aan Thialf, de schaatstempel van Nederland. Rond half twee vertrekken we per touringcar naar Heerenveen. Bij aankomst worden we verwelkomd door de interim directeur Minne Dolstra. Na een kop koffie of thee en een stuk Friese oranjekoek, krijgen we een rondleiding door  het ijsstadion.

Lees verder
12 juli 2023

Motie SP over vervuiling door PFAS aangenomen in Provinciale Staten

Foto: Durk van der Meulen / Bing.com

Op 12 juli 2023 heeft de SP, met mede-indieners GrienLinks en de Partij voor de Dieren, een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend over de storting van met PFAS vervuilde baggerspecie in zandwinputten in Fryslân. De motie is ingebracht vanwege de zorgen die leven omtrent de opslag van met PFAS vervuilde grond en baggerspecie in zandputten. PFAS is een chemische stof die bijzonder moeilijk uit het water en de bodem te verwijderen is, en het heeft schadelijke effecten op zowel natuur als gezondheid.

Lees verder
10 juli 2023

Natuurdoelanalyses (NDA’s)

Foto: Durk v.d. Meulen / eigen foto

De SP Statenfractie Fryslân is blij met de Natuurdoelanalyses (NDA’s) omdat niet alleen de stikstof bepaalt hoe de staat van een natuurgebied zich ontwikkelt Dat is afhankelijk van meer factoren, zoals droogte of recreatie. De regering gaat er in haar beleid van uit dat het al dan niet overschrijden van de stikstofneerslag (Kritische Depositiewaarde, KDW) in een natuurgebied bepalend is voor de staat van dit natuurgebied. Hoewel een overdaad aan stikstofdepositie invloed heeft op de vegetatie en een risico vormt voor het voortbestaan van sommige plantensoorten in die gebieden, is dit een risico te midden van vele andere risico’s. De staat van een natuurgebied kun je niet alleen afmeten aan een teveel aan stikstof (KDW’s). Daarvoor zijn veel meer factoren van invloed. Goed natuurbeleid bestaat uit het afwegen van risico’s en maatregelen.

Lees verder
27 juni 2023

Behoud ziekenhuizen Sneek en Heerenveen

Foto: Hanneke Goede

De SP heeft bij ziekenhuizen in Sneek en Heerenveen met mensen gesproken en vrijwel iedereen die we spraken wil beide ziekenhuizen behouden. De zorgen in Heerenveen, Súdwest-Fryslân en daarbuiten over bereikbaarheid, grootschaligheid en menselijkheid zijn groot.
Mensen zijn bang dat hun WMO niet meer toereikend is, omdat ze over de 25km die vergoed wordt heengaan, personeel dat nu onder schooltijd heen en weer kan fietsen, maar dat met het OV naar Joure niet gaat redden. Daarnaast speelt de angst om in een zorgfabriek te komen en een nummertje te worden. Mensen die aangeven liever dood te gaan dan naar een ziekenhuis in Joure gebracht te worden
En het hardnekkigste geluid is dat  de beslissing al lang genomen is. Door een valse e-mail onder het personeel moest het vorige week met spoed naar buiten komen. Een groot deel van het personeel was officieel nog niet eens op de hoogte gebracht en heeft het nieuws uit de kranten moeten halen.

Lees verder

Pagina's