h
29 mei 2020

SP pleit voor waarborgfonds voor opruimen energieparken

Foto: Durk / pixaby.com

Tijdens PS van 27 mei jl. was een van de agendapunten het rapport van de Noordelijke Rekenkamer over een onderzoek naar de verdeling van kosten en baten rondom wind- en zonneparken. In haar bijdrage gaf woordvoerder Hanneke Goede aan dat wat de SP betreft de aanbevelingen van het rapport kunnen worden overgenomen. Daarbij benadrukte zij nogmaals dat de SP grote waarde hecht aan de oprichting van een provinciaal energiebedrijf.

Lees verder
26 mei 2020

SP wil dat provincie boa’s in natuurgebieden financiert

Naar aanleiding van de artikelen in de Leeuwarder Courant van zaterdag 23 mei jl. over de handhaving in de Fryske natuurgebieden, stelt de SP Statenfractie mondelinge vragen tijdens de vergadering van Provinciale Staten op 27 mei a.s.

Lees verder
21 april 2020

Opnieuw schriftelijke vragen over zoutwinning onder Waddenzee

Foto: SP

De Friese Statenfracties van SP, GrienLinks en Partij voor de dieren hebben het college van Gedeputeerde Staten opnieuw schriftelijke vragen gesteld over de zoutwinning onder de Waddenzee door het bedrijf Frisia. Aanleiding hiervoor is het feit dat op 1 april 2020 in de Tweede Kamer een motie is aangenomen, waarin de minister wordt verzocht om zo snel mogelijk een onafhankelijk advies te vragen aan een wetenschappelijk panel over de effectiviteit van mijnbouw met de hand aan de kraan als beleidsinstrument om de natuur van werelderfgoed Waddenzee te beschermen. De minister heeft toegezegd deze motie uit te voeren. De Minister geeft daarbij aan dat de bevindingen van dit onderzoek uiterlijk op 1 december 2020 aan de Kamer worden voorgelegd.

Lees verder
17 april 2020

Grand Hotel Europa in tijden van corona

Tijdens de PS-vergadering van 22 april a.s. wordt de beleidsnota Gastvrij Fryslân 2020-2028 behandeld. Omdat deze vergadering digitaal wordt georganiseerd, is de partijen gevraagd om hun eerste termijn schriftelijk aan te leveren. Hieronder het door de SP ingediende betoog van fractievoorzitter Michiel Schrier.

Lees verder
28 februari 2020

Provinciale Staten 26 februari 2020

Foto: Laat Fryslan niet zakken / actie gaswinning

Op de agenda van de Statenvergadering van februari stonden maar weinig bespreekpunten, maar toch kwamen door middel van enkele "moties vreemd aan de orde van de dag" een paar belangrijke onderwerpen voorbij.

Lees verder
5 februari 2020

Fracties SP en D66 vragen door over windturbines

Foto: DM / pixaby.com

Naar aanleiding van het antwoord op eerder gestelde vragen hebben de Statenfracties van SP en D66 opnieuw schriftelijke vragen gesteld over het toestaan van windturbines. Eerdere beantwoording was zo algemeen en nietszeggend dat er kritischer doorgevraagd is. Veel gemeentes voelen zich beknot door de afspraken die de coalitie gemaakt heeft over het toestaan van met name molens van 15 meter ashoogte.  De beide fracties willen vooral graag  weten of de gedeputeerde hier ook op gaat anticiperen. Helemaal omdat het College nogal gericht is op draagvlak en initiatieven “van onderop”.

Lees verder
4 februari 2020

Verhuurdersheffing

Foto: Durk / pixabay

Op 30 oktober 2019 hebben de FNP, GrienLinks, 50PLUS en SP in Fryslân een motie ingediend over de verhuurdersheffing voor woningcorporaties. In die motie werd het college van Gedeputeerde Staten (GS) gevraagd om bij het Rijk aan te dringen op het volledig afschaffen van deze heffing. Ook werd gevraagd dit af te stemmen met de Vereniging Friese Gemeenten (VFG) en de Vereniging Friese Woningcorporaties (VFW). 

Lees verder
4 februari 2020

schaderegeling kleine gasvelden

Foto: Laat Fryslan niet zakken / actie gaswinning

Samen met GrienLinks, FNP en Partij voor de dieren heeft Statenlid Hanneke Goede schriftelijke vragen gesteld over de schaderegeling kleine gasvelden:
In de Friese gemeenschap is al langere tijd grote onrust over plannen voor nieuwe, meer of langere gaswinning vanuit de in totaal 68 Friese gasvelden. Centraal geluid in dit brede verzet zijn de zorgen over veiligheid en het ontbreken van een goede schaderegeling. Zowel de provincie, als Friese gemeenten als inwoners dringen al lange tijd aan op een goede regeling. In het Manifest van Friese overheden over gas- en zoutwinning is in 2016 de Tweede Kamer opgeroepen om de omkering van bewijslast in te voeren voor mijnbouwschade als gevolg van gas- en zoutwinning voor alle winningsgebieden in Nederland. Eind vorig jaar nam de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) op haar jaarvergadering een motie aan waarin zij pleit voor invoering van de omgekeerde bewijslastregeling. Ook topman Theodor Kockelkoren van het Staatstoezicht op de Mijnen pleitte vorig jaar voor toepassing van de omgekeerde bewijslast in andere provincies dan Groningen waar meerdere ondergrondse activiteiten tegelijk plaatsvinden. In adviezen over gaswinning haalt de Provincie dit ook vaak aan. Inmiddels ligt er een voorstel van de Minister waarin die omgekeerde bewijslast niet is opgenomen. Dit voorstel wordt op 6 februari 2020 in de Tweede Kamer behandeld. In berichten in de Friese media lijkt het als of het college zich neerlegt bij de voorgestelde regeling waarin de omkering van de bewijslast niet is opgenomen.

Lees verder
3 februari 2020

Fryslan tegen CETA

Update: de motie heeft de Tweede Kamer niet op tijd bereikt, zo horen wij van onze Tweede Kamerfratie. De race is nog niet gelopen; de Eerste Kamer moet ook nog stemmen over CETA.Lees verder
22 januari 2020

staten steunen sp: cultuureducatie

Foto: Hillie de Koe / Hillie de Koe

Tijdens de behandeling van de beleidsnota Kunst & Cultuur, taal & onderwijs en erfgoed tijdens PS van vandaag, heeft SP fractievoorzitter Michiel Schrier gepleit voor buitenschoolse cultuureducatie. Er is veel geld en aandacht voor projecten als “meer muziek in de klas” en “KEK”, maar de SP heeft na vele gesprekken met mensen uit de sector geconcludeerd, dat na deze mooie projecten, waar kinderen en jongeren in aanraking komen met kunst en muziek, er geen doorstroming is naar een buitenschoolse activiteit.

Lees verder

Pagina's