h
14 september 2016

muziek, dans en toneelles: meer dan "uur-cultuur"

Foto: Hillie de Koe / pixabay.com

Op de dag dat Provinciale Staten vele tientallen miljoenen beschikbaar stelde voor Culturele Hoofdstad 2018, sloot het kunstencentrum in Leeuwarden haar deuren.
Wegbezuinigd.
Dit is de SP altijd een doorn in het oog geweest; als je een groot cultureel evenement organiseert, terwijl het slecht gaat met muziekscholen en kunstencentra, dan klopt er iets niet.
Daarom staat in het coalitieakkoord 2015-2019 geschreven: Resultaat 13 “meer Friezen nemen deel aan muziek- dans- en toneellessen.”
Best een merkwaardige zin in een provinciaal coalitieakkoord, omdat deze taak normaal ge-sproken bij de gemeenten ligt, maar de SP vindt dat het probleem aanpakken belangrijker is dan signaleren wie er verantwoordelijk voor is.

Lees verder
7 september 2016

cultuur, taal, onderwijs en sport: iedereen kan meedoen

Foto: Hillie de Koe / Hillie de Koe

Vandaag was de behandeling van de beleidsbrief “mei hert, holle en hannen.Een beleidsbrief waarbij de SP bij monde van Jacob W. van de Hoek, zich tevreden toonde: “het is concreter, biedt duidelijkheid en dit College stelt 2 miljoen extra aan extra geld beschikbaar.”

Lees verder
1 september 2016

Actie tegen gaswinning in Beetsterzwaag

Foto: sp fryslan / SP Fryslân

Beste strijdgenoten,
Op dinsdag 6 september om 15.00 uur zal er een korte ludieke protestactie gaan plaatsvinden bij het gemeentehuis van de gemeente Opsterland in Beetsterzwaag.

Lees verder
24 juni 2016

SP stelt vragen over mogelijke misstanden bij aanleg Centrale As

​Naar aanleiding van berichtgeving in de media op 24 juni, over vermeende misstanden voor mensen die werken aan de aanleg van de Centrale As, heeft de SP-fractie schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Sietske Poepjes.

Lees verder
23 juni 2016

Friese Staten steunen initiatief SP voor weidevogelonderzoek Theunis Piersma

De biodiversiteit gaat hard achteruit; met een “race to the bottom” putten we onze bronnen en bodem uit ten koste van natuur, biodiversiteit en dus onze toekomst. Weidevogels fungeren als boegbeeld voor het herstel van de biodiversiteit in het boerenland, waarbij de grutto als gidssoort staat voor de verbondenheid van Friezen met het cultuurlandschap en de natuur. Om de gruttopopulatie van een neergaande naar een opgaande trend om te buigen is het belangrijk dat er onderzoek wordt gedaan. Het onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen, onder leiding van professor Theunis Piersma, richt zich op monitoring van overleving, verspreiding en voortplanting van de gruttopopulatie in Súdwestfryslân. Dit onderzoek richt zich op de gidssoort grutto, maar kan als graadmeter worden gezien voor de biodiversiteit in Friesland. Het onderzoek is in 2004 al van start gegaan en zou 16 jaar duren, maar dreigt niet afgerond te kunnen worden zonder extra gelden.

Lees verder
22 juni 2016

algemene beschouwingen: bij kritiek horen alternatieven

Foto: Hillie de Koe / SP Fryslân

Wij socialisten hebben altijd fundamentele kritiek op het kapitalisme. Waar korte-termijnbelangen en de wil van aandeelhouders regeren. Zolang wij keer op keer zien dat in Nederland grote bedrijven zoals Engie of Achmea voorrang krijgen in plaats van de mensen, hun omgeving en hun toekomst, zullen wij die fundamentele kritiek houden. Zolang de landelijke bezuinigingen op sociale voorzieningen, zorg en onderwijs de ongelijkheid en armoede alleen maar groter maken, zullen wij die kritiek houden.  Zolang we met een “race to the bottom” onze bronnen en bodem uitputten ten koste van natuur, biodiversiteit en dus onze toekomst zullen we die kritiek houden. 

Lees verder
2 juni 2016

Manifestatie tegen kleinschalige gaswinning in Fryslân

Foto: Hillie de Koe / SP Fryslân

Onder het motto “Laat Fryslân niet zakken” werd op zaterdag 28 mei jl. in Oppenhuizen gedemonstreerd tegen de kleinschalige gaswinning uit de Friese bodem. Oppenhuizen is een van de lokaties waar het bedrijf Vermilion van plan gas te gaan winnen.

Foto: Hillie de Koe / SP Fryslân
Sinds de gaswinning in Groningen aan banden wordt gelegd, wordt er vaker uitgeweken naar Fryslân. Hier wil een viertal bedrijven gas winnen uit kleinere velden: naast Vermilion (Harlingen, Oppenhuizen en Nieuwehorne) zijn dit de NAM (Ternaard, Moddergat), Tulip Oil (Terschelling) en Engie (Schiermonnikoog).

Lees verder
18 mei 2016

28 mei: Laat Fryslân niet zakken in Oppenhuizen

Foto: sp fryslan / SP Fryslân

Op initiatief van de actiegroep “Laat Fryslân Niet Zakken!” zal op 28 mei van 11.00 tot 13.00 uur een manifestatie plaatsvinden in Oppenhuizen. Samen met dorpsbelangen, bewoners, Gas(t)vrij Terschelling, Waddenvereniging en diverse politieke partijen zullen wij minister Kamp laten weten dat we bezorgd zijn.

Lees verder
4 mei 2016

Sadet Karabulut bezoekt wijk heechterp

Foto: Hillie de Koe / SP Fryslân

Vandaag was SP Tweede Kamerlid Sadet Karabulut te gast bij het sociaal wijkteam Noordoost. Samen met medewerkers van Kamer- en Statenfractie liet zij zich informeren over de integrale aanpak van dit wijkteam.
Een groep bevlogen mensen, waaronder sociaal werkers, een wijkagent en de adviseur bewonerszaken van de woningbouwcorporatie zorgen samen voor een integrale aanpak van problemen in de wijk.

Lees verder
27 maart 2016

subsidies sociaal domein

Op initiatief van de Partij van de Arbeid hebben Provinciale Staten in januari 2013 besloten om het sociaal domein niet meer als taak van de provincie te beschouwen. Activiteiten in deze sfeer zouden moeten worden ingevlochten in andere beleidsterreinen. De SP heeft hier tegen gestemd. 

Lees verder

Pagina's