h

Fryslân zegt “nee” tegen grote datacentra en wordt ambassadeur van Stichting Steenbreek

28 mei 2021

Fryslân zegt “nee” tegen grote datacentra en wordt ambassadeur van Stichting Steenbreek

Foto: Durk v.d. Meulen / pixabay

De Statenvergadering van 26 mei jl. was een lange dag voor ons, met vijf belangrijke onderwerpen op het programma. Toevallig was fractievoorzitter Hanneke Goede woordvoerder op alle onderwerpen. De ochtend begon een uur eerder als normaal, al om 9.00 uur, met het Veenweideprogramma en rond 23.15 sloten we af na de stemming.

In de ogen van de SP was het veenweideprogramma vooral gericht op de gebieden Aldeborn/De Deelen en De Hegewarren. Dit zijn twee kansrijke gebieden in het veenweidegebied waar al veel gedaan wordt. De rest van de veenweide zou dan pas bekeken worden bij het ijkmoment van 2022. Voor de boeren zou er veel gedaan worden, maar de mensen met paalrot in de fundering zouden weer grotendeels naast het net vissen. De SP heeft een motie van de CU mee ingediend. De motie riep op tot een fonds met €30 miljoen om mensen die getroffen zijn door de funderingsproblematiek te helpen. Deze motie werd verworpen en een “light” versie van de PvdA werd aangenomen (wij hebben wel “voor” gestemd). Zelf hebben we drie moties ingediend: een om de onderzoeken over verzilting naast elkaar te leggen en te kijken wat de problemen kunnen worden; een om de peilen in de kleischil te verhogen, daar waar het landbouwtechnisch mogelijk was; een voor hoogwaterboerderijen. De eerste twee zijn verworpen en de derde hebben we ingetrokken, omdat al gebeurt waar we om vroegen. De SP heeft tegen het uiteindelijke veenweideprogramma gestemd. Voor ons gaat het niet ver genoeg, vooral niet voor de gedupeerden van paalrot.

Het tweede onderwerp was het biodiversteitsprogramma. Een mooi programma, waar we drie positieve moties bij in hebben gediend: Ambassadeur worden van Stichting Steenbreek; een onbeheerd bosreservaat aanwijzen; aansluiten bij Maai Mei Niet. Zowel Steenbreek als het Bosreservaat (meenemen in de bosvisie) zijn door de gedeputeerde toegezegd en Maai Mei Niet is aangenomen!
Daarna stond faunabeheer op de agenda:

Wij willen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gesubsidieerde plezierjacht van boze witte mannen en vrouwen die men maar Faunabeheereenheid noemt, zodat het allemaal minder erg klinkt. De mens heeft het rentmeesterschap over de Aarde: al wat op Aarde is, is in beheer toevertrouwd aan de mens. Maar even heel plat gezegd: de mens maakt er… een… zooitje… van! Ik vrees voor zeer velen die hier ooit verantwoording over af gaan leggen! Het rentmeesterschap, het beheer van de aarde, is verworden tot een geld- en machtsbeluste industrie. Geen samen meer op Aarde, zoals ooit bedoeld, maar een maatschappij die gedreven wordt door een materialistische verzamelwoede! Oplossingen zijn er genoeg, maar mensen zitten vast in het patroon wat tegenwoordig de norm is. Dat de mens, of in ieder geval een groot deel van de mens, zichzelf heeft verheven tot het belangrijkste op aarde, betekent nog niet dat de mens dat ook is! Ook wij zijn maar een klein en nietig radartje van alles wat leeft, bloeit en groeit!

Onze motie Openbaar is openbaar, om de cijfers van de Wildbeheereenheden en de FBE zoals het hoort weer openbaar gepubliceerd te krijgen is toegezegd. Wel hebben we uiteindelijk tegen het programma Faunabeheer gestemd.

 
Het vierde onderwerp was de RES. Geen moties vanuit de SP, maar we hebben wel de nadruk gelegd op de energiearmoede. Een groot probleem en met de stijgende energierekening (zelfs bij minder verbruik) zullen er alleen maar meer mensen energiearmoede krijgen. Ook hebben we gewezen op het onderzoek van Sandra Beckerman over kleinschalige zonnepanelen op dak. Dat we hiermee meer kunnen opwekken dan in de NPRES opgenomen is.

 
Tot slot hadden we startnotitie energie en klimaat. De kaders vastleggen over energieverbruik binnen de provincie, met de oproep tot besparing. Hier had de SP een korte bijdrage: een motie om Gedeputeerde Staten op te roepen grote datacentra buiten de provincie te houden. Deze motie is aangenomen!. En een door Forum voor Democratie ingediende motie voor een thoriumtestcentrale is – gelukkig - verworpen!
Rond 23.15 uur was de vergadering afgelopen. De SP kan terugkijken op een goeie dag, met vijf van de acht moties toegezegd of aangenomen!

Veenweide: verzilting - verworpen; peilverhoging kleischil – verworpen; hoogwaterboerderij – gebeurt al. Biodiversiteit: Maai Mei Niet – aangenomen; Steenbreek – toegezegd; Bosreservaat – toegezegd. Faunabeheer: openbaar is openbaar – toegezegd. Klimaat en energie: geen grote datacentra – aangenomen. Al met al een prima resultaat.

U bent hier