h

SP Statenfractie wil handhaving in natuurgebieden

1 juli 2021

SP Statenfractie wil handhaving in natuurgebieden

Foto: Durk v.d. Meulen / eigen foto

Sinds de coronapandemie trekken mensen massaal de natuurgebieden in. Daarbij wordt veel overlast veroorzaakt door onder meer loslopende honden, afval dat achtergelaten wordt, vernielingen en wildplassen en -poepen. Deze grootschalige verstoring is natuurlijk niet goed voor de natuur.

De verantwoordelijkheid voor de handhaving binnen de natuurgebieden ligt bij de Terrein Beherende Organisaties (TBO’s) zoals Staatsbosbeheer en It Fryske Gea. Deze TBO’s beschikken daarvoor echter volstrekt niet over voldoende personeel.

Vanaf 2013 is het natuurbeleid door Den Haag gedecentraliseerd naar de provincies. SP fractievoorzitter Hanneke Goede: “De provincie laat het op dit gebied helemaal liggen. In dit soort zaken hoort de provincie haar verantwoordelijkheid te nemen en met de TBO’s in gesprek te gaan.”

De SP wil dat de provincie met de TBO’s om tafel gaat om te overleggen wat de provincie zou kunnen doen om te helpen bij de handhaving in de natuurgebieden. Daarbij zal desnoods financiële steun moeten worden verleend zodat de TBO’s hiervoor mensen kunnen aannemen. Om dit te bereiken dient de SP bij de behandeling van de Kadernota 2022 samen met de Partij voor de Dieren een motie in.

In zijn antwoord gaf gedeputeerde Douwe Hoogland aan dat hij al in gesprek is met de TBO’s en dat hij dit onderwerp daar ook ter sprake wil brengen. Deze toezegging vonden SP en Partij voor de Dieren voldoende om de motie in te trekken.

Reactie toevoegen

U bent hier