h
18 december 2019

lange, laatste PS van 2019

Foto: Hillie de Koe / Hillie de Koe

In de laatste Statenvergadering van 2019 stonden vier
bespreekpunten op de agenda: de Regionale Energie Strategie (RES), het instellen van een taskforce stikstof, de Fryske Akademy en de startnotitie Gastvrij Fryslân.

Lees verder
27 november 2019

Vaarwegenvisie en Hegewarren

Foto: Hillie de Koe / SP

Vandaag was de behandeling van de vaarwegenvisie beroepsvaart en binnenhavens. Fractievoorzitter Michiel Schrier begon zijn betoog met  een splitsingsvoorstel. De onderwerpen die onderdeel uit maakten van het besluit waren zo divers dat het om seperate besluitvorming vroeg. Hierdoor was het ook mogelijk om op delen in te stemmen zonder dat direct voor het gehele voorstel moest worden gekozen.

Lees verder
27 november 2019

Geef kleine windmolens de ruimte

Foto: DM / pixaby.com

Sinds 25 november jl. ligt de “Ontwerp Wijziging Verordening Romte Fryslân 2014 (windturbines)” vier weken ter inzage. De SP is geschrokken van de manier waarop het bestuursakkoord is vertaald naar deze Verordening Romte. 

Lees verder
16 oktober 2019

spoeddebat stikstofproblematiek

Foto: Hillie de Koe

Vandaag was er een spoeddebat over de stikstofproblematiek en het handelen van het College van Gedeputeerde Staten in de afgelopen week. Hanneke Goede had de volgende bijdrage:
"Jarenlang hebben we de stikstofgehaltes op laten lopen. Jarenlang is alles heen en weer geschoven tussen de diverse partijen, is het probleem uitgesteld en nu moeten we op stel en sprong een oplossing vinden. Nou ja, een oplossing. De beleidsregels van het college gaan over het herverdelen van stikstof, om zo weer vergunningen te verlenen. Wij spreken vandaag dus NIET over structurele oplossingen voor de enorme opgave waar we voor staan.  Als wij doorgaan met het verkwanselen van natuurbelang boven economisch belang, dus met de kop in het zand, schuiven we het probleem weer vooruit. Uiteindelijk zal er geen biodiversiteit meer overblijven en zitten we met een veel groter probleem. Wat weg is, is weg, komt niet meer terug. En ook de mens kan van gras niet leven. Toch lijken we ons – in al onze naïviteit – te verbazen over de enorme maatschappelijke gevolgen, consequenties en kosten die inmiddels gemoeid zijn met het herstel van onze natuur. Want - laten we dat ons ook blijven realiseren - stikstof is maar één van de problemen. En Den Haag schuift die nu wel heel makkelijk op het bordje van de provincies!

Lees verder
16 oktober 2019

Stikstofproblematiek: meer dan een boerenprobleem

Foto: Hillie de Koe / SP Statenfractie Fryslân

In gebieden die van nature zeer arm zijn aan stikstof, zoals heidevelden, groeien planten die specifiek aan die lage stikstofconcentraties zijn aangepast. Als het stikstofgehalte in de bodem stijgt gaan snel groeiende planten de langzaam groeiende planten verdringen. Dieren die van de langzaam groeiende planten leven, zoals bepaalde insecten of rupsen, gaan dan ook achteruit. Dit kan weer gevolgen hebben voor de vogels en andere insecteneters. Te grote neerslag van stikstof heeft dus negatieve gevolgen voor de biodiversiteit. Om deze natuur te behouden zal de stikstofuitstoot met minstens 50% omlaag moeten en dan nog is het onduidelijk of een groot deel van de vegetatie het gaat redden. Een groot deel van de bodem is namelijk al verzuurd door depositie van stikstof in de afgelopen decennia en ondanks het feit dat er al minder wordt uitgestoten, blijft stikstof een groot probleem.

Lees verder
16 september 2019

open dag FUMO

Foto: FUMO / fumo.nl

Eén van de onderwerpen waar Provinciale Staten binnenkort besluiten over gaan nemen is de FUMO: de “Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing” (Fryske uitvoeringsdienst milieu en omgeving). Reden voor Hanneke Goede om vrijdag 13 september de open dag te bezoeken en zo kennis te maken met deze dienst.

Lees verder
9 september 2019

avond over gezonde landbouw: 20-09-2019 IJsherberg Dokkum

Foto: sp.nl / sp.nl

“Aarde, boer en consument verdienen beter”
openbare avond Gezonde Landbouw vrijdag 20-09-2019 in de IJsherberg te Dokkum

Lees verder
28 augustus 2019

een skybox in de melkstal

Foto: Hillie de Koe / SP Fryslan

Vanochtend waren we, op uitnodiging van LTO-Noord, op bezoek bij de melkveehouderij van de familie Sinnige in Appelscha.
Dit soort werkbezoeken zijn altijd een prettige en nuttige manier om elkaar te leren kennen, van elkaar te leren en standpunten uit te wisselen.

Foto: Hillie de Koe / SP Fryslan
Lees verder
10 juli 2019

Geitenhouderijen ongezond? Meten is weten

Foto: Hanneke Goede / SP Fryslan

Q-koorts, longontsteking, of andere gezondheidsrisico’s. Op dit moment zijn er, ondanks onderzoek, nog te veel onzekerheden om te “gokken” met onze volksgezondheid. Daarom betoogde Hanneke Goede dat er eerst meer zekerheid moet komen over de gevolgen van geitenhouderijen voor de volksgezondheid. Onderzoek zal meer inzichten gaan opleveren over mogelijke ziekteverwekkers op geitenhouderijen (mest, stal, lucht, dier), bij geitenhouders en bij patiënten. Het is mogelijk dat hier geen 100% sluitend antwoord uitkomt, maar nu weten we hier vrijwel niets over. Daarom is een tijdelijke geitenstop ook in Fryslân op zijn plaats.

Foto: Hanneke Goede / SP Fryslan

In voorbereiding op de Statenvergadering zijn er commissievergaderingen en expertmeetings geweest en komen er de nodige brieven binnen. Ook werkbezoeken zijn vaak onderdeel van een besluitproces in PS. Hanneke ging, samen met SP Heerenveen, langs bij een geitenhouderij in Jubbega. Een biologisch bedrijf waar geitenkaas wordt gemaakt en de dieren vrij mogen rondlopen. Dit bezoek heeft niet geleid tot bijstelling van het SP-standpunt, maar helaas heeft het voorstel voor een tijdelijke geitenstop het niet gehaald. Tegen de geitenstop stemden: CDA, CU, FvD, VVD en PVV.Lees verder
28 juni 2019

Neoliberaal coalitieakkoord kan SP niet bekoren

Foto: Hanneke Goede

Hier volgt het betoog van fractievoorzitter Michiel Schrier bij de behandeling in Provinciale Staten van het coalitieakkoord 2019-2023, dat gesloten is tussen CDA, PvdA, VVD en FNP: "Voorzitter. Vandaag bespreken wij het coalitieakkoord ‘Geluk op 1’. De ondertitel is ‘Vernieuwen in vertrouwen’. Om mijn betoog kritisch opbouwend te houden zal ik de TOP-TIP-TOP methodiek hanteren: ik begin met tops, dan geef ik wat tips en tenslotte nog een top.

Lees verder

Pagina's