h
4 februari 2020

schaderegeling kleine gasvelden

Foto: Laat Fryslan niet zakken / actie gaswinning

Samen met GrienLinks, FNP en Partij voor de dieren heeft Statenlid Hanneke Goede schriftelijke vragen gesteld over de schaderegeling kleine gasvelden:
In de Friese gemeenschap is al langere tijd grote onrust over plannen voor nieuwe, meer of langere gaswinning vanuit de in totaal 68 Friese gasvelden. Centraal geluid in dit brede verzet zijn de zorgen over veiligheid en het ontbreken van een goede schaderegeling. Zowel de provincie, als Friese gemeenten als inwoners dringen al lange tijd aan op een goede regeling. In het Manifest van Friese overheden over gas- en zoutwinning is in 2016 de Tweede Kamer opgeroepen om de omkering van bewijslast in te voeren voor mijnbouwschade als gevolg van gas- en zoutwinning voor alle winningsgebieden in Nederland. Eind vorig jaar nam de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) op haar jaarvergadering een motie aan waarin zij pleit voor invoering van de omgekeerde bewijslastregeling. Ook topman Theodor Kockelkoren van het Staatstoezicht op de Mijnen pleitte vorig jaar voor toepassing van de omgekeerde bewijslast in andere provincies dan Groningen waar meerdere ondergrondse activiteiten tegelijk plaatsvinden. In adviezen over gaswinning haalt de Provincie dit ook vaak aan. Inmiddels ligt er een voorstel van de Minister waarin die omgekeerde bewijslast niet is opgenomen. Dit voorstel wordt op 6 februari 2020 in de Tweede Kamer behandeld. In berichten in de Friese media lijkt het als of het college zich neerlegt bij de voorgestelde regeling waarin de omkering van de bewijslast niet is opgenomen.

Lees verder
3 februari 2020

Fryslan tegen CETA

Update: de motie heeft de Tweede Kamer niet op tijd bereikt, zo horen wij van onze Tweede Kamerfratie. De race is nog niet gelopen; de Eerste Kamer moet ook nog stemmen over CETA.Lees verder
22 januari 2020

staten steunen sp: cultuureducatie

Foto: Hillie de Koe / Hillie de Koe

Tijdens de behandeling van de beleidsnota Kunst & Cultuur, taal & onderwijs en erfgoed tijdens PS van vandaag, heeft SP fractievoorzitter Michiel Schrier gepleit voor buitenschoolse cultuureducatie. Er is veel geld en aandacht voor projecten als “meer muziek in de klas” en “KEK”, maar de SP heeft na vele gesprekken met mensen uit de sector geconcludeerd, dat na deze mooie projecten, waar kinderen en jongeren in aanraking komen met kunst en muziek, er geen doorstroming is naar een buitenschoolse activiteit.

Lees verder
18 december 2019

lange, laatste PS van 2019

Foto: Hillie de Koe / Hillie de Koe

In de laatste Statenvergadering van 2019 stonden vier
bespreekpunten op de agenda: de Regionale Energie Strategie (RES), het instellen van een taskforce stikstof, de Fryske Akademy en de startnotitie Gastvrij Fryslân.

Lees verder
27 november 2019

Vaarwegenvisie en Hegewarren

Foto: Hillie de Koe / SP

Vandaag was de behandeling van de vaarwegenvisie beroepsvaart en binnenhavens. Fractievoorzitter Michiel Schrier begon zijn betoog met  een splitsingsvoorstel. De onderwerpen die onderdeel uit maakten van het besluit waren zo divers dat het om seperate besluitvorming vroeg. Hierdoor was het ook mogelijk om op delen in te stemmen zonder dat direct voor het gehele voorstel moest worden gekozen.

Lees verder
27 november 2019

Geef kleine windmolens de ruimte

Foto: DM / pixaby.com

Sinds 25 november jl. ligt de “Ontwerp Wijziging Verordening Romte Fryslân 2014 (windturbines)” vier weken ter inzage. De SP is geschrokken van de manier waarop het bestuursakkoord is vertaald naar deze Verordening Romte. 

Lees verder
16 oktober 2019

spoeddebat stikstofproblematiek

Foto: Hillie de Koe

Vandaag was er een spoeddebat over de stikstofproblematiek en het handelen van het College van Gedeputeerde Staten in de afgelopen week. Hanneke Goede had de volgende bijdrage:
"Jarenlang hebben we de stikstofgehaltes op laten lopen. Jarenlang is alles heen en weer geschoven tussen de diverse partijen, is het probleem uitgesteld en nu moeten we op stel en sprong een oplossing vinden. Nou ja, een oplossing. De beleidsregels van het college gaan over het herverdelen van stikstof, om zo weer vergunningen te verlenen. Wij spreken vandaag dus NIET over structurele oplossingen voor de enorme opgave waar we voor staan.  Als wij doorgaan met het verkwanselen van natuurbelang boven economisch belang, dus met de kop in het zand, schuiven we het probleem weer vooruit. Uiteindelijk zal er geen biodiversiteit meer overblijven en zitten we met een veel groter probleem. Wat weg is, is weg, komt niet meer terug. En ook de mens kan van gras niet leven. Toch lijken we ons – in al onze naïviteit – te verbazen over de enorme maatschappelijke gevolgen, consequenties en kosten die inmiddels gemoeid zijn met het herstel van onze natuur. Want - laten we dat ons ook blijven realiseren - stikstof is maar één van de problemen. En Den Haag schuift die nu wel heel makkelijk op het bordje van de provincies!

Lees verder
16 oktober 2019

Stikstofproblematiek: meer dan een boerenprobleem

Foto: Hillie de Koe / SP Statenfractie Fryslân

In gebieden die van nature zeer arm zijn aan stikstof, zoals heidevelden, groeien planten die specifiek aan die lage stikstofconcentraties zijn aangepast. Als het stikstofgehalte in de bodem stijgt gaan snel groeiende planten de langzaam groeiende planten verdringen. Dieren die van de langzaam groeiende planten leven, zoals bepaalde insecten of rupsen, gaan dan ook achteruit. Dit kan weer gevolgen hebben voor de vogels en andere insecteneters. Te grote neerslag van stikstof heeft dus negatieve gevolgen voor de biodiversiteit. Om deze natuur te behouden zal de stikstofuitstoot met minstens 50% omlaag moeten en dan nog is het onduidelijk of een groot deel van de vegetatie het gaat redden. Een groot deel van de bodem is namelijk al verzuurd door depositie van stikstof in de afgelopen decennia en ondanks het feit dat er al minder wordt uitgestoten, blijft stikstof een groot probleem.

Lees verder
16 september 2019

open dag FUMO

Foto: FUMO / fumo.nl

Eén van de onderwerpen waar Provinciale Staten binnenkort besluiten over gaan nemen is de FUMO: de “Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing” (Fryske uitvoeringsdienst milieu en omgeving). Reden voor Hanneke Goede om vrijdag 13 september de open dag te bezoeken en zo kennis te maken met deze dienst.

Lees verder
9 september 2019

avond over gezonde landbouw: 20-09-2019 IJsherberg Dokkum

Foto: sp.nl / sp.nl

“Aarde, boer en consument verdienen beter”
openbare avond Gezonde Landbouw vrijdag 20-09-2019 in de IJsherberg te Dokkum

Lees verder

Pagina's