h

SP wil dat provincie boa’s in natuurgebieden financiert

26 mei 2020

SP wil dat provincie boa’s in natuurgebieden financiert

Naar aanleiding van de artikelen in de Leeuwarder Courant van zaterdag 23 mei jl. over de handhaving in de Fryske natuurgebieden, stelt de SP Statenfractie mondelinge vragen tijdens de vergadering van Provinciale Staten op 27 mei a.s.

De SP wil dat Gedeputeerde Staten overgaat tot het uitkeren van de (verplichte) vergoeding voor handhaving in natuurgebieden. SP woordvoerder Hanneke Goede: “De terreinbeherende organisaties Staatsbosbeheer, Fryske Gea en Natuurmonumenten zitten met de handen in het haar, er is volstrekt onvoldoende personeel om het toezicht uit te voeren. De provincie beroept zich op geldgebrek, maar dat is een drogreden. Als er wordt gekozen voor goede handhaving is er natuurlijk altijd geld te vinden, het is een kwestie van prioriteiten stellen. Wij vragen het college van Gedeputeerde Staten dan ook om te kiezen voor goede handhaving en dus geld te zoeken om dit mogelijk te maken.”

De vragen:

  1. Is de gedeputeerde op de hoogte van de artikelen in de Leeuwarder Courant van afgelopen zaterdag over de handhaving in natuurgebieden in Fryslân?
  2. Welk belang hecht de gedeputeerde aan de handhaving in de Fryske natuurgebieden en waarom?
  3. Voor het aanspreken en beboeten van overtreders op bijna 65.000 hectare aan natuurterreinen is 15,5 fte aan boa-capaciteit voorhanden. Acht de gedeputeerde dit voldoende? Zo ja: waarom en zo nee: waarom niet?
  4. Volgens landelijke normen zou de provincie voor de toezichthoudende taak €17,39 per hectare moeten toekennen aan de terreinbeherende organisaties. De provincie weigert dit en beroept zich op geldgebrek vanuit Den Haag. Waarom kiest GS ervoor om de handhaving in natuurgebieden geen prioriteit te geven en de verplichte vergoeding hiervoor niet uit te keren?
  5. Is de gedeputeerde bereid te onderzoeken of er alsnog geld kan worden gevonden om de noodzakelijke handhavingstaken van de terreinbeheerders uit te kunnen voeren? Zo ja: op welke termijn zou de gedeputeerde hier uitsluitsel over kunnen geven en zo nee: waarom niet?

U bent hier