h

Verhuurdersheffing

4 februari 2020

Verhuurdersheffing

Foto: Durk / pixabay

Op 30 oktober 2019 hebben de FNP, GrienLinks, 50PLUS en SP in Fryslân een motie ingediend over de verhuurdersheffing voor woningcorporaties. In die motie werd het college van Gedeputeerde Staten (GS) gevraagd om bij het Rijk aan te dringen op het volledig afschaffen van deze heffing. Ook werd gevraagd dit af te stemmen met de Vereniging Friese Gemeenten (VFG) en de Vereniging Friese Woningcorporaties (VFW). 

De SP is zeer te spreken over de wijze waarop GS uitvoering hebben gegeven aan deze motie. GS hebben een goed onderbouwd verhaal waarom de verhuurdersheffing moet worden afgeschaft. Zo wordt bijvoorbeeld gesteld: “Corporatiebezit bedraagt ca. 30 % van het totale Friese woningbezit. Samen met de VFG en de VFW zijn wij van mening dat de woningcorporaties in de transitie van de Friese woningvoorraad een essentiële rol spelen. Door afdracht van de verhuurdersheffing aan het Rijk, kunnen corporaties in Fryslan jaarlijks ruim 40 miljoen minder investeren in de woningvoorraad.” Een ander sterk punt: “Wat volgens ons nog meer reden is om de verhuurdersheffing eens goed tegen het licht te houden is een berekening van het Ministerie van Financiën van 13 november jl. over de vergelijking van de lasten van woningen van woningcorporaties en van particuliere beleggers. Hieruit blijkt dat de verhuurdersheffing de woningcorporaties onevenredig treft, wanneer vergeleken wordt met andere beleggers. En dat terwijl de woningcorporaties hun opbrengsten weer inzetten ter verbetering van hun woningbezit, terwijl beleggers de winst naar eigen goeddunken kunnen gebruiken. Wat de vergelijking nog verder scheef trekt is het feit dat beleggers woningen boven de huursubsidie grens verhuren, wat voor woningcorporaties niet mogelijk is.”

Voor geïnteresseerden is de volledige brief bijgevoegd.

Op 17 januari 2020 is het antwoord van het ministerie binnengekomen (zie bijlage). Daarin worden maatregelen aangegeven die enige verlichting bieden voor de corporaties en worden er onderzoeken verricht waar de Tweede Kamer mogelijk actie op kan ondernemen. De heffing gaat – zoals te verwachten viel - niet van tafel. Toch is het goed dat Fryslân dit bij de regering heeft aangekaart.

Bijlagen:   - brief GS Fryslân d.d. 06-12-2019

                 - brief minister Milieu en Wonen d.d. 14-01-2020

U bent hier