h

SP pleit voor waarborgfonds voor opruimen energieparken

29 mei 2020

SP pleit voor waarborgfonds voor opruimen energieparken

Foto: Durk / pixaby.com

Tijdens PS van 27 mei jl. was een van de agendapunten het rapport van de Noordelijke Rekenkamer over een onderzoek naar de verdeling van kosten en baten rondom wind- en zonneparken. In haar bijdrage gaf woordvoerder Hanneke Goede aan dat wat de SP betreft de aanbevelingen van het rapport kunnen worden overgenomen. Daarbij benadrukte zij nogmaals dat de SP grote waarde hecht aan de oprichting van een provinciaal energiebedrijf.

Een energiepark heeft een bepaalde levensduur. Omdat er geen algemene regeling is dat energieparken ook daadwerkelijk worden opgeruimd, diende de SP een motie in voor de oprichting van een waarborgfonds. Daarin kunnen energiebedrijven een deel van de winst storten om zo te garanderen dat parken ook echt worden opgeruimd en de burger niet de dupe wordt. Deze motie werd mede ondertekend door GrienLinks.

In haar reactie gaf gedeputeerde Sietske Poepjes aan de gedachte achter deze motie heel waardevol te vinden. Om technische redenen moest zij de motie echter wel ontraden, omdat voor alle verschillende locaties geen zelfde regime geldt (met de woorden van de gedeputeerde: “One size fits nobody”). Er worden bijvoorbeeld ook vaak afspraken door gemeenten gemaakt. Toch vindt ook de gedeputeerde dat de burger niet de dupe mag worden. Daarom wilde ze wel toezeggen om dit met de gemeenten op te pakken en de resultaten van deze gesprekken uiterlijk aan het eind van het derde kwartaal terug te koppelen naar Provinciale Staten. Deze toezegging vonden SP en GrienLinks voldoende om de motie in te trekken.

U bent hier