h

SP voor omkering bewijslast in zoutkwestie.

18 maart 2006

SP voor omkering bewijslast in zoutkwestie.

Persbericht
Bij de zoutwinning door Frisia in Noord-West Fryslân vindt bodemdaling plaats en treden er versnelde verziltingproblemen op. Tengevolge hiervan lijdt de landbouw schade, althans volgens de agrariërs en ook is er sprake van schade aan huizen en dergelijke volgens vele burgers in het gebied.

Tot nu toe is het zo dat deze bewijslast bij de klager berust. In dit geval de burger en de agrariërs.De SP heeft een motie mee ingediend waarin de omkering van bewijslast een voorwaarde wordt bij de exploitatie van bodemschatten. Deze motie is aangenomen. Dit betekent dat de ontginner, in dit geval Frisia, in het vervolg zelf moet kunnen aantonen dat er geen schade berokkend wordt als er hiertoe een klacht wordt ingediend.

U bent hier