h

Gehandicapten en het arbeidsproces.

17 mei 2006

Gehandicapten en het arbeidsproces.

Eind 2005 heeft de Raad voor Werk en Inkomen een rapport uitgebracht. Onderzocht is hoeveel goedgekeurde arbeidsongeschikten in de periode 2001 tot 2005 met succes gereïntegreerd zijn. Dat is ongeveer 30%. Dat betekent dat 70% geen baan heeft gekregen.

Van alle Friese arbeidsongeschikten in de WAO (sinds kort WIA) die tot nu toe een verplichte herbeoordeling hebben gehad, is 50% geheel of gedeeltelijk goedgekeurd. Het percentage is het hoogste in ons land. Het gaat hierbij om enkele duizenden personen. Al deze personen moeten een plek op de krappe Friese arbeidsmarkt zien te veroveren. De praktijk wijst uit dat dit maar een enkeling lukt, de rest maakt de gang naar de bijstand (Wet Werk en Bijstand).

Het Friese Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden (FSU) heeft enkele jaren geleden een zogenaamde Vliegende Brigade gevormd. Zo’n Vliegende Brigade was samengesteld uit een aantal arbeidsgehandicapten, die in kleine teams Friese bedrijven hebben bezocht. Op deze manier gingen ervaringsdeskundigen in gesprek met het management en personeelszaken van kleine en grote bedrijven. De inzet was om bedrijven te laten zien en ervaren dat arbeidsgehandicapten bij herintreding extra gemotiveerde werknemers zijn en veel hebben te bieden.

Uit dit onderzoek blijkt dat veel werkgevers clichébeelden en vooroordelen over gehandicapten hebben.
- Verondersteld wordt dat werknemers met beperkingen minder kunnen presteren.
- Een tweede veronderstelling is dat het om risicowerknemers gaat met verhoogde kans op uitval.
- Veel werkgevers missen feitelijke kennis over de mogelijkheden voor herintreding en het in dienst nemen van gehandicapten en goedgekeurde arbeidsongeschikten. Verschillende (stimulerings)regelingen zijn onbekend of worden vermeden, omdat ze “bureaucratische rompslomp” zouden veroorzaken. Zelfs een wettelijke regeling als de Wet Sociale Werkvoorziening (met mogelijkheden van persoonsgebonden budgetten, detachering en begeleid werken) blijkt in de praktijk nog relatief onbekend.
- Bij veel werkgevers bestaat (terecht of onterecht) veel weerstand tegen de trage en weinig daadkrachtige wijze van werken bij uitvoeringsinstanties als UWV en CWI.

Daarom is het van groot maatschappelijk belang dat het (provinciale) bedrijfsleven in elk geval beter wordt geïnformeerd over arbeidsmogelijkheden, wettelijke regelingen en maatschappelijke medeverantwoordelijkheid ten aanzien van groepen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt, zoals arbeidsgehandicapten. Daarbij zou de Provincie Fryslân (good practice met 5% arbeidsgehandi-capten!) betrokken partijen bij elkaar kunnen brengen.

Bovenstaande heeft de SP van harte laten instemmen met een intiatiefvoorstel van de CU om een symposium in het leven te roepen waar een eerste aanzet gegeven kan worden om deze problematiek te teckelen. De SP hoopt en verwacht dat ook het bedrijfsleven deze kans aangrijpt om gehandicapten hun rechtmatige plaats in het arbeidsproces te doen toekomen.

Ad van de Kolk.
Fractievoorzitter SP Fryslân.

U bent hier