h

SP voor breder onderzoek waterhuishouding Fryslân.

17 mei 2006

SP voor breder onderzoek waterhuishouding Fryslân.

In de afgelopen vergadering van Provinciale Staten werd er een intitiatiefvoorstel ingediend m.b.t. het verbreden van het onderzoek naar waterberging i.v.m. wateroverlast.
Op het ogenblik is alleen de mogelijkheid onderzocht waar het onder water zetten van stukken ( landbouw)land als leidraad werd genomen. Een soort buffer bij overlast dus.

Het intitatiefvoorstel wat er op dezelfde statenvergadering werd ingediend wil dat er ook onderzocht wordt of er andere mogelijkheden dan land onder water zetten tot de zelfde waterbeheersing bij overlast kunnen leiden.
De SP heeft dit voorstel ondersteund omdat zij vindt dat alle mogelijkheden op een rijtje gezet moeten kunnen worden teneinde tot een goed besluit te kunnen komen en dat een te eenzijdig beeld beperkend kan werken.
Ook is het voordeel van zo’n breed onderzoek dat de mogelijkheid van een eventuele combinatie van maatregelen boven water kan komen die een grotere veiligheid bieden bij overlast dan de huidige inzichten.

Ad van de Kolk.
Fractievoorzitter SP Fryslân.

U bent hier