h

SP hekelt uitspraken gedeputeerde Galema

19 oktober 2008

SP hekelt uitspraken gedeputeerde Galema

In het gesloten coalitieakkoord dat Gedeputeerde Staten ook hebben ondertekend, kan een gemeentelijke herindeling slechts plaats vinden als gemeenteraden en bevolking dit zelf willen. Mocht een herindeling zich voordoen, zal het college slecht een faciliterende rol spelen. Deze afspraak en de recente uitspraken van gedeputeerde Sjoerd Galema staan volgens de SP haaks op elkaar.

Zoals wellicht bekend is, stelt de SP Statenfractie Fryslân zich op het standpunt dat gemeentelijke herindeling geen oplossing is voor eventuele problemen maar als gemeenten dit zelf toch willen, dan moeten zij daar ruimte voor krijgen. Dit op voorwaarde dat de bevolking middels een bindend referendum wordt geraadpleegd.

Galema stelt domweg dat gemeenten nu dus blijkbaar moeten fuseren met partners die zij zelf niet willen. De SP is verbaasd en wil weten waarom er blijkbaar een harde tegenstelling is tussen het bovengenoemde coalitieakkoord en de werkelijkheid.

De bijna dwingende toon en dreiging van de gedeputeerde stuitten niet alleen de SP tegen de borst maar ook de betrokken gemeenten zijn er niet van gecharmeerd. De SP keurt de hele gang van zaken af en wenst opheldering.

De Statenfractie heeft hierover onderstaande schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten gesteld.

1. In het Koersdokument is te lezen: "Wij zijn van mening dat een gemeentelijke herindeling alleen aan de orde kan zijn als gemeenten én bevolking dit zelf willen. Als deze situatie zich voordoet, willen wij een faciliterende rol vervullen." Staat u achter dit citaat?
2. Als u vraag 1 met "ja" heeft beantwoord, hoe rijmt u dat met uw dwingende houding naar gemeenten die een andere voorkeur hebben voor herindeling dan uw college?
3. Hoe ver wilt u gaan met het dwingen van gemeenten en bevolking om de herindelingsvisie van GS te volgen?
4. Als Gaasterlân-Sleat fuseren wil met Lemsterlân en Skarsterlân, waarom zult u hierover een negatief advies uitbrengen in Den Haag?
5. Skarsterlân moet volgens u fuseren met Heerenveen. Waarom moet dit tegen de wil van Skarsterlân?
6. Skarsterlân geeft aan een plattelandsgemeente te willen blijven. Zij staan niet negatief tegenover een fusie met Lemsterlân en Gaasterlân-Sleat. Wat is uw bezwaar tegen deze combinatie?
7. Bent u het een met de stelling van de SP dat bij een mogelijke herindeling een referendum onder de bevolking noodzakelijk is en zo nee: waarom niet?

U bent hier