h

SP: geen asielzoekers op straat

18 december 2008

SP: geen asielzoekers op straat

Nog geen jaar na de sluiting van de noodopvang in Witmarsum, dreigen daar opnieuw asielzoekers op straat te belanden. De gemeenteraad van Wûnseradiel wenste eerder geen verantwoordelijkheid meer te nemen voor de opvang van deze groep nog niet uitgeprocedeerde gezinnen. Het gaat hier om 8 volwassenen en 6 kinderen. De SP vindt dit volstrekt ontoelaatbaar.

Fractievoorzitter Ad van de Kolk: "Mijn zoontje van 9 is bevriend met een van deze kinderen, komt er regelmatig over de vloer en zijn vriendje bij ons. Deze twee vragen me nu al hoe dit toch allemaal kan, vragen wat ze verkeerd doen. Waarom dit gebeurt. Wat moet ik hen zeggen???"

Hoewel de noodopvang de taak en verantwoordelijkheid van het Rijk is, vind de SP Statenfractie dat de provincie wel een morele plicht heeft om deze mensen te helpen. Daarom heeft de SP dit onderwerp, middels een interpellatie, op de agenda gezet van de Statenvergadering van 17 december j.l.

Omdat de provincie weliswaar geen wettelijke taak op het terrein van asielzoekers heeft, hebben zij Gedeputeerde Staten (GS) gevraagd om een tijdelijke informele, bemiddelende en verbindende rol te spelen, zodat mensen die het recht hebben om hier in Nederland te zijn, niet dakloos worden en er voor hen nu ook eindelijk eens een eind komt aan de steeds weer terugkerende onzekerheid over onderdak. Daarnaast wordt aan GS gevraagd invloed uit te oefenen en er bij de verantwoordelijk staatssecretaris Albayrak op aan te dringen dat er op zeer korte termijn een sluitende regeling komt voor de opvang van zgn. Nieuwe Wetters.

Omdat de SP niet had verwacht dat GS op de interpellatie positief zou beantwoorden, had zij een motie klaarliggen waarmee Provinciale Staten om een oordeel zal worden gevraagd. Helaas werd deze motie, met alleen voorstemmen van Grien Links en SP verworpen.

Helaas werd ook een initiatiefvoorstel van Grien Links waarin een andere mogelijkheid voor hulp aan de noodopvang via de stichting Respons eveneens afgewezen. De Partij van de Arbeid diende een amendement in op het voorstel van Grien Links, wat niet voldeed aan de procedure omdat het een complete vervanging van het voorstel van GrienLinks bleek te zijn. Hierdoor leed de PvdA een gevoelige morele nederlaag en zij stemden (daardoor?) tegen het initiatiefvoorstel van Grien Links.

Fractievoorzitter Ad van de Kolk betoogde: “Hoe kunnen we, als we deze mensen wel op straat laten zetten met goed fatsoen onze kerst vieren. Ik weet niet hoe het met u zit maar ik kan dat in ieder geval niet als ik nu niet zou opstaan en voor hen op zou komen.
Wij maken vandaag het verschil hier in deze Staten. Wij bepalen nu of we een bijdrage leveren aan een goede kerst of een groepje mensen ( met kleine kinderen) genadeloos op straat zetten. Ik weet niet hoe ik nog duidelijker kan zeggen dat wij voor een keuze staan.
Wat u verder ook tegen mijn betoog in te brengen heeft, U zult zelf verantwoordelijk zijn voor uw keuze, u bent degene die vandaag verschil maakt of niet en daar zult u mee moeten leven. Daar helpt geen interruptie of papieren reden tegen. Ik weet dat maar u weet dat ook”
Ik schaar me achter anderen die ons smeken om iets voor deze groep vluchtelingen te doen.
Alstublieft doe iets, maak de moreel juiste keuze en help ze. Ze hebben niemand anders meer.”

Als reactie op het tegenstemmen van de PvdA reageerde Van de Kolk: ”De PvdA weigerde eigenlijk meteen om geld beschikbaar te stellen per 1 januari. De PvdA Statenfractie is niet in staat gebleken om waar te maken wat ze constant beweren. Zij zeggen op te komen voor asielzoekers in benarde posities in Fryslân maar ze laten deze groep in de steek op het moment dat zij een positief verschil kunnen maken en het er op aan komt, typisch. Als de PvdA voor het voorstel van Grien Links had gestemd was het aangenomen. Door hun starre houding is het risico dat de groep mensen waar we het hier over hebben op straat komt te staan buitengewoon groot geworden. De manier waarop de PvdA zich verschool achter het in onze ogen terecht afwijzen van haar eigen voorstel is tekenend voor de PvdA en in mijn ogen stuitend. Omdat hun voorstel het niet haalde waren andere, soortgelijke voorstellen het in hun ogen niet waard om aangenomen te worden. Daarbij alleen rekening houdend met hun eigen verlies en blijkbaar niet in staat om in te kunnen zien dat het niet om hen gaat maar om medemensen. Buitengewoon treurig.”

Hieronder de interpellatie en de motie

INTERPELLATIE, ex artikel 37 Reglement van Orde

Gericht aan GS / gedeputeerde / voorzitter
Onderwerp: Noodopvang Witmarsum
Vragen
1. Is het u bekend dat de gemeenteraad van Wûnseradiel op 8 december jl. heeft besloten om met ingang van 1 januari 2009 geen geld meer beschikbaar te stellen voor de opvang van veertien nog niet uitgeprocedeerde asielzoekers?
2. Wat vindt u ervan dat acht volwassenen en zes kinderen midden in de winter op straat dreigen te worden gezet, terwijl ze recht hebben om hier in Nederland te zijn?
3. Acht u het evenals de gemeenteraad van Wûnseradiel de taak van het Rijk om voor dergelijke gevallen de verantwoordelijkheid te nemen?
4. Bent u bereid uw invloed uit te oefenen en er bij de verantwoordelijk staatssecretaris Albayrak op aan te dringen dat er op zeer korte termijn een sluitende regeling komt voor de opvang van deze zgn. "Nieuwe-Wetters"?
5. De provincie heeft geen wettelijke taak op het terrein van asielzoekers, maar kan tijdelijk en incidenteel een informele, bemiddelende en verbindende rol spelen. Bent u in dit licht bereid om voor het jaar 2009 of zoveel korter als nodig is maandelijks €2.400 naar Respons of de gemeente Wûnseradiel over te maken en dit geld te oormerken voor de opvang van voornoemde groep asielzoekers?
a. Zo ja: bent u bereid vervolgens moeite te doen om te proberen dit geld bij het ministerie terug te vorderen?
b. Zo nee: waarom niet?

Indiener: Ad van de Kolk, SP

MOTIE, ex artikel 29 Reglement van orde

Statenvergadering: 17 december 2008
Agendapunt: interpellatie SP over asielzoekers

De Staten, in vergadering bijeen op woensdag 17 december 2008,

overwegende dat:
• de gemeenteraad van Wûnseradiel geen verantwoordelijkheid wenst te nemen voor de opvang van veertien nog niet uitgeprocedeerde asielzoekers;
• de provincie weliswaar geen wettelijke taak op het terrein van asielzoekers heeft, maar wel een morele verantwoordelijkheid;
• de provincie in dit verband tijdelijk en incidenteel een informele, bemiddelende en verbindende rol kan spelen,

draagt het College van Gedeputeerde Staten op om:
• met ingang van 1 januari 2009 voor de periode van één jaar of zoveel korter als mogelijk is maandelijks €2.400 naar Respons of de gemeente Wûnseradiel over te maken en dit geld te oormerken voor de opvang van de groep van veertien asielzoekers in de Noodopvang te Witmarsum;
• haar invloed bij het Rijk aan te wenden en er bij staatssectetaris Albayrak op aan te dringen dat er op zo kort mogelijke termijn een sluitende regeling komt voor de zgn. "Nieuwe-Wetters";
• alles in het werk te stellen om het geld dat naar Respons of de gemeente Wûnseradiel is overgemaakt te verhalen op het Rijk, in casu het Ministerie van Justitie,

en gaan over tot de orde van de dag,

Indiener: Ad van de Kolk, SP

U bent hier