h

SP-kamerlid Paulus Jansen stelt Kamervragen over de REC in Harlingen.

27 mei 2011

SP-kamerlid Paulus Jansen stelt Kamervragen over de REC in Harlingen.

Tweede Kamerlid namens de SP Paulus Jansen heeft, samen met Kamerleden Diederik Samson en Lutz Jacobi van de PvdA, vragen gesteld aan Staatssecretaris Joop Atsma van infrastructuur en milieu over de afvalverbrandingsoven van OMRIN in Harlingen.

De vragen hebben de zelfde strekking als de vragen die ook al in de Harlinger gemeenteraad en Provinciale Staten van Fryslân aan de orde zijn geweest, maar waarover nog steeds geen duidelijkheid bestaat:

1. Klopt het dat de emissies van de recent geopende afvalcentrale OMRIN de vergunde niveau’s –met regelmaat- overschrijden?
Zo ja, kunt u een overzicht geven van eisen en realisatiegegevens?

2. Zijn er in de vergunning, dan wel via wettelijke voorschriften,eisen gesteld aan het maximaal toelaatbaar aantal storingsuren van een dergelijke installatie per jaar?
Welke? Is dit maximum overschreden?

3. Wat is het handhavingskader voor afvalverbrandingsinstallaties, welke sancties kunnen bij overtreding van vergunningsvoorschriften worden opgelegd?

4. Is de handelswijze van de provincie Friesland als bevoegd gezag voor de milieuhandhaving bij OMRIN in lijn met het handhavingskader?
Kunt u dit motiveren?

5. Welke maatregelen gaat u nemen, zodat bij de afvaloven in Harlingen wordt gehandhaafd conform de normvoorschriften?

U bent hier