h

SP: Blijvende steun voor maatschappelijke organisaties

19 december 2012

SP: Blijvende steun voor maatschappelijke organisaties


Betoog van fractievoorzitter Jos van der Horst, takendiscussie:
De fractie van de SP heeft een simpele meetlat voor elk voorstel waar over beslist moet worden. Dat is de menselijke maat. Nu valt het op provinciaal niveau vaak niet mee om deze meetlat er op te leggen. Het abstractieniveau waarop beslist moet worden ligt erg hoog en staat soms ver van de mensen af. Met deze discussie vandaag hebben we de mogelijkheid om ons ideaal van de menselijke maat in hoge mate te behouden voor de provincie. Een goed standpunt daarbij is: Onderzoek alles en behoud het goede. En dat is precies wat de fractie van de SP gedaan heeft aangaande het grootste discussiepunt in dit kerntakendispuut.

De kerntakendiscussie sleept zich al jaren voort in deze Staten. Het lijkt wel of er constant om de hete brij heen gedraaid werd om maar geen beslissing te hoeven nemen over met name het sociaal beleid. Dat er om een duidelijke beslissing geschreeuwd wordt, blijkt ook maar weer uit de brief van de OR die de Statenleden onlangs gekregen hebben. Dus daadkracht aan de ene kant en menselijke waardigheid en solidariteit aan de andere kant. Vooral dat laatste punt wordt door de maatschappelijke organisaties die afhankelijk zijn van de subsidies in het programma sociaal beleid en zorg sterk op de proef gesteld.
Achter deze organisaties gaan tal van vrijwilligers schuil die ontzettend goed werk doen op het gebied van die menselijke waardigheid en solidariteit. Immers wie zorgt er dan voor dat beetje ondersteuning als het gaat om uitkeringsgerechtigden, cliëntenraden en patiëntenverenigingen. De noodklok luidt al voor de zieken, de gehandicapten en de mensen die afhankelijk zijn van een uitkering. De regering doet er alles aan om de crisis af te wenden op deze mensen en hen het gelag te laten betalen terwijl de bankiers er met het geld vandoor zijn gegaan. Juist nu kunnen wij als provincie Friesland laten zien dat het anders kan en dat wij die unieke plaats in Nederland hebben.
De fractie van de SP vindt dat sociaal beleid en zorg een kerntaak moet blijven. We gaan daarmee in tegen de landelijke trend. Natuurlijk vinden wij dat sociaal beleid primair een taak is van de gemeenten, deze bestuurslaag staat het dichtst bij de bevolking, maar wij hebben in deze provincie een aantal unieke organisaties die heel veel gemeenteoverstijgende zaken voor hun rekening nemen. Deze mogen eenvoudigweg niet verdwijnen, ze zijn onmisbaar. Deze organisaties zijn meer dan een zak geld, het is mensenwerk wat niet verloren mag gaan. Om u een beeld te geven welke mensen dat zijn en wat hen drijft heeft de SP een boekje samengesteld dat ik, met permissie van de voorzitter aan u zal uitreiken na mijn betoog.
Tot slot, toch nog even over het geld. Er gaat 1 miljoen aan subsidies op jaarbasis naar de organisaties die betrokken zijn bij deze discussie. Daar is al een keer de kaasschaaf overheen gegaan dus is dit bedrag eigenlijk al niet meer toereikend om het werk goed uit te kunnen voeren. Er staat meer dan een miljard op de bank bij de provincie. Daar waar net zo gemakkelijk 30 miljoen extra uitgetrokken kan worden voor een schaatswalhalla, hadden we ook net zo gemakkelijk voor 25 jaar het bestaansrecht van deze maatschappelijke organisaties kunnen garanderen. Een oude wijsheid leert dat je het volk tevreden houdt met brood en spelen en niet met dat laatste alleen!

U bent hier