h

Vogels, vee en ruimte in PS

25 juni 2014

Vogels, vee en ruimte in PS

Bij de behandeling van de Weidevogelnota heeft de Fenna Feenstra namens de SP de nadruk gelegd op twee zaken die noodzakelijk zijn voor de verbetering van de weidevogelstand: educatie en – heel banaal – geld. Daarvoor zijn samen met GrienLinks enkele moties en amendementen ingediend. Helaas is geen daarvan aangenomen.

Op de nota Intensieve Veehouderij had Fenna Feenstra veel kritiek. De nota ging uit van een autonoom proces van schaalvergroting, terwijl dit volgens Fenna een keus is. We kunnen ook kiezen voor een kleinschaliger, diervriendelijker manier van produceren met een eerlijker verdienmodel voor de boer. Dat is dan ook waar zij voor pleitte en die keus ondersteunde zij met een motie en een amendement, mede ingediend door GrienLinks. Ook deze kregen echter geen meerderheid.

Tijdens de behandeling van de verordening Ruimte in de commissie had de gedeputeerde beweerd dat percelen groter dan 3 hectare niet voorkwamen en niet voor zouden komen. Daarom diende Jacob van der Hoek bij de behandeling in de Staten een amendement in om een artikel dat percelen groter dan 3 hectare mogelijk maakt uit de verordening te schrappen. Ook dit amendement haalde het jammer genoeg niet. 

U bent hier