h

SP vraagt duidelijkheid over verwerking bedrijfsafval in REC Harlingen

7 november 2014

SP vraagt duidelijkheid over verwerking bedrijfsafval in REC Harlingen

De SP Statenfractie heeft tijdens haar werkbezoek aan de REC, net als de stichting Afvaloven Nee, geconstateerd dat in de afvaloven (REC) in Harlingen veel plastic, karton en papier verbrand wordt. Stichting Afvaloven Nee heeft al een beroep gedaan op Omrin om daarmee te stoppen. Er werd echter simpelweg gesteld dat men daar geen gehoor aan wilde geven omdat het om bedrijfsafval ging.

Daarom heeft de SP besloten hierover enkele vragen aan Omrin te stellen:

  1. Verschilt het met huishoudelijk afval vergelijkbare bedrijfsafval dat op Ecopark De Wierde wordt verwerkt van het bedrijfsafval en bouw- en sloopafval dat rechtstreeks bij de REC wordt aangeboden? Zo ja: waaruit bestaan deze verschillen?
  2. Wordt bedrijfsafval en bouw- en sloopafval dat rechtstreeks bij de REC wordt aangeboden daar ook – gedeeltelijk – gescheiden? Zo ja: hoe en in welke delen? Zo nee: waarom niet?
  3. Zou het bedrijfsafval en bouw- en sloopafval dat rechtsreeks bij de REC wordt aangeboden op Ecopark De Wierde kunnen worden verwerkt? Zo ja: waarom gebeurt dit niet? Zo nee: waarom kan dit niet?
  4. Heeft Omrin plannen om in de toekomst (meer) bedrijfsafval en bouw- en sloopafval te gaan recyclen?

De SP hoopt dat met de beantwoording van deze vragen duidelijkheid wordt geschapen over de vraag waarom er zo veel plastic, papier en karton uit bedrijfsafval in de REC wordt verbrand in plaats van hergebruikt.

Update 14-11-2014

Omrin heeft de brief van de Statenfractie beantwoord. In het antwoord wordt gesteld dat Omrin sinds 2011 niet meer actief betrokken is bij de scheiding van bedrijfsafval en ook geen plannen heeft deze markt in de toekomst opnieuw te betreden. Verder meldt Omrin dat andere afvalbedrijven bouw- en sloopafval rechtstreeks aanleveren bij de REC in Harlingen, waar dit niet gescheiden kan worden omdat dit niet vergund is en ook omdat men daar in Harlingen geen faciliteiten voor heeft.

De SP Statenfractie onderzoekt nog of er vanuit de provincie stappen kunnen worden ondernomen om tot een betere scheiding van bedrijfsafval en bouw- en sloopafval te komen.

U bent hier