h

SP-motie dorpsmolens aangenomen

17 december 2014

SP-motie dorpsmolens aangenomen

Vandaag vond in de Friese Staten het misschien wel belangrijkste debat van deze Statenperiode plaats over de plaatsing van 530,5 megawatt aan windturbines. Het college had hiervoor een voorstel gedaan: 350 megawatt in het IJsselmeer ( het Windpark Fryslân), 36 megawatt op de Kop Afsluitdijk en twee reservelocaties van elk 12 megawatt bij Heerenveen. Samen met de 160 megawatt die al in de provincie staat opgesteld zou er dan ook nog een beetje kunnen worden gesaneerd. In het collegevoorstel stond dat men geen nieuwe dorpsmolens of opschaling daarvan toe wil staan. Een belangrijk punt voor de SP is om dorpen juist wel mogelijkheid te geven een dorpsmolen op te richten, te behouden en/of op te schalen, omdat hiervoor groot draagvlak bestaat en inwoners direct profiteren van de opbrengsten. Daarom diende de SP hiervoor een motie in die mede werd ondertekend door de PvdA, D66, GrienLinks, Christen Unie en Friese Koers. De motie werd met 22 stemmen voor en 21 tegen aangenomen.

De afgelopen weken heeft de SP met enkele oppositiepartijen (GrienLinks, Christen Unie, D66 en Friese Koers) geprobeerd met de PvdA enkele ideeën uit te werken om tot betere voorstellen te komen. Helaas durfde de PvdA de samenwerking met de linkse oppositie niet aan en ging zij toch voor een coalitievoorstel. Toch heeft de samenwerking nog wel iets opgeleverd.

In haar bijdrage namens de SP gaf Fenna Feenstra aan dat windenergie voor de SP niet het enige middel is op de weg naar een duurzame provincie, maar wel een tijdelijke manier die helpt om de transitie te versnellen. Daarbij hekelde zij de partijpolitieke spelletjes die door de collegepartijen worden gespeeld en riep Fenna die partijen op daarmee te stoppen: “Het gaat nu niet om verkiezingen, het gaat vandaag om een stap naar de energietransitie.”

Naast de motie over de dorpsmolens werd er nog een motie van GrienLinks, SP, PvdA en Christen Unie aangenomen (ook met 22 voor en 21 tegen) om een gebiedsfonds op te richten ter grootte van minimaal €4000 per megawatt opgesteld vermogen in het windpark IJsselmeer, participatiemogelijkheden te geven aan de Friese bevolking en sanering van molens op het land mogelijk te maken. Ten slotte werd een motie van Christen Unie, SP en D66 aangenomen (opnieuw met 22 voor en 21 tegen) waarin wordt opgeroepen om besparingen die worden behaald door molens op land te plaatsen in plaats van in het IJsselmeer, in te zetten voor duurzaamheid in Fryslân via het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy.

Het belangrijkste amendement van de dag was een beetje halfslachtig amendement van PvdA en CDA. Het riep op tot plaatsing van 316 megawatt “in het water” en werd aangenomen met steun van collegepartij FNP met 23 stemmen voor en 20 stemmen tegen. Waar de turbines precies moeten komen is nog niet bekend, omdat Gedeputeerde Konst de opdracht heeft gekregen bij minister Kamp te pleiten voor plaatsing langs de Afsluitdijk. Aangezien deze optie echter weinig realistisch is, zal het Windpark Fryslân in het midden van het IJsselmeer over enige tijd wel gerealiseerd gaan worden, hoewel het CDA bij monde van haar fractievoorzitter beweerde dat het zich hier altijd tegen zou verzetten….

Ondanks alles heeft de SP eruit weten te halen wat er in zat. Het belangrijke punt van de dorpsmolens, het gebiedsfonds, de participatiemogelijkheden, de sanering en de duurzaamheid.

U bent hier