h

Marketing Fryslân

10 december 2014

Marketing Fryslân

Tijdens de Statenvergadering vandaag stond onder anderen de regiomarketingorganisatie “Merk Fryslân” op de agenda. Het werkveld van de organisatie bestaat uit toerisme, wonen, werken en studeren. De kernwaarden van het merk “Friesland” en de Wadden moeten worden uitgedragen en ontwikkeld in samenwerking met bedrijfsleven en overheden.

In zijn betoog stelde SP Statenlid Jacob W. van der Hoek  dat de Stichting kiest voor de naam Merk Fryslân, vanwege “het bijzondere onderscheidende karakter en de eigenheid van de provincie.” Vervolgens wordt in het hele stuk echter consequent gesproken over Merk Friesland en Product Friesland. Ook wordt de provincie steeds aangeduid met Friesland. Hij vraagt dan ook of het de stichting niet bekend is dat de officiële naam van onze provincie Fryslân is?

Er wordt gekozen voor twee merken: Friesland en Wadden. Dat betekent dat het hele vasteland van Fryslân onder één merk wordt begrepen. Dat brengt het risico met zich dat begrippen, die vooral samenhangen met het (zuid-)westelijke deel van Fryslân, de nadruk krijgen. Dat blijkt nog niet uit de strategische visie, maar de uitwerking naar gebiedsafspraken ontbreekt ook nog. Dat wordt in een apart stuk vorm gegeven, dat eind 2014 klaar zou moeten zijn. De vraag is dan ook: hoe staat het hiermee?

Het is wellicht nog niet aan de orde in het kader van de strategische visie, maar we willen toch nog graag even wijzen op de aangenomen motie van de SP in de vorige Statenvergadering over de rustpunten in het netwerk van fiets- en wandelpaden.

Ten slotte spreekt Van der Hoek zijn waardering uit voor de manier waarop de Stichting het project Kuturele Haadstêd als project behandelt. Van der Hoek: "De Stichting geeft er blijk van zich bewust te zijn van het voorbijgaande karakter van dit project. Zag het college dit ook maar zo."

Deze laatste opmerking was een steek in de richting van het college, dat zich de laatste tijd vrijwel uitsluitend lijkt te richtend op Culturele Hoofdstad 2018 en bijna uit het oog lijkt te verliezen dat het ook slechts een project is – zij het een heel groot.

In haar beantwoording gaf gedeputeerde Jannewietske de Vries aan dat de heer Van der Hoek gelijk heeft wat het gebruik van de naam Fryslân/Friesland betreft. De organisatie zal inderdaad consequent gebruik moeten gaan maken van de aanduiding “Fryslân.” Over de gebiedsafspraken kon zij nog niets zeggen, daar komt zij nog op terug. Op de rustpunten wilde zij niet ingaan omdat dat uitvoering betreft. Verder wordt volgens de gedeputeerde in de marketing zowel aan de Wadden als aan de verschillende soorten landschappen voldoende aandacht geschonken.

U bent hier