h

SP maakt ruimte voor zilte teelt in Noordoost-Fryslân

15 november 2015

SP maakt ruimte voor zilte teelt in Noordoost-Fryslân

Tijdens Provinciale Staten van 11 november 2015 werd de begroting 2016 behandeld. Omdat de afspraken uit het coalitieakkoord zijn uitgewerkt in deze begroting, kon de fractie zich er goed in vinden.

Er was echter een punt waar de fractie vond dat er een correctie moest worden aangebracht. In verband met de klimaatverandering is er in het noordoostelijk kleigebied van Fryslân sprake van verzilting als gevolg van het oprukkende zeewater. In de begroting wordt geld vrijgemaakt om deze verzilting zo veel mogelijk te beperken. De SP ziet hier echter ook kansen. Woordvoerder Renny van der Heide: “It sâlt wurden fan it klaaigebiet kinne wy net mear omhinne mei de feroaring fan it klimaat. Dêrom moatte wy dit as kâns sjen en net as in bedriging. Wy soene graach sjen dat de provinsje Fryslân hjir op ynspilet en sa it sâlt wurden brûkt foar in nije duorsume wize fan lânbou. Fansels yn gearwurking mei ûndernimmers en opliedingsynstituten.” (“De verzilting van het kleigebied kunnen we met de verandering van het klimaat niet meer omheen. Daarom moeten wij dit als kans zien en niet als bedreiging. Wij zouden graag zien dat de provincie Fryslân hierop inspeelt en zo de verzilting gebruikt voor een nieuwe duurzame manier van landbouw. Natuurlijk in samenwerking met ondernemers en onderwijsinstellingen.”)

Om dit te effectueren diende Renny een amendement in om de begroting zodanig te wijzigen, dat er naast het beperken van de verzilting ook kansen geboden worden aan ondernemers om nieuwe zilte teelt te ontwikkelen. Gedeputeerde Johannes Kramer stond niet negatief tegenover het initiatief en het amendement werd door Provinciale Staten aangenomen met 34 stemmen voor en 8 tegen.

U bent hier