h

SP stelt vragen over aanbesteding door EBS

19 november 2015

SP stelt vragen over aanbesteding door EBS

Voor Zuidoost Friesland en de Waddeneilanden wordt het Openbaar Vervoer opnieuw aanbesteed. EBS is één van de vier gegadigden voor deze aanbesteding. EBS is een dochterbedrijf van het Israëlische Egged, het bedrijf dat onder anderen het busvervoer verzorgt tussen de Israëlische nederzettingen in Palestijns gebied en met steden in Israël. Die Israëlische nederzettingen in bezet Palestijns gebied zijn een schending van Internationaal Humanitair Recht. Dit betekent dat Egged en de dochterbedrijven profiteren van de militaire bezetting.

De SP in Provincale Staten vindt dat Fryslân alleen zaken moet doen met bedrijven die de mensenrechten respecteren en heeft daarom schriftelijke vragen gesteld.

1. Is de Gedeputeerde het eens met de constatering dat de winst die EBS maakt voor de Israëlische maatschappij EGGED ook ten goede komt aan het OV in de door Israël bezette Palestijnse gebieden?

2. Vinden GS het niet beter om bij aanbestedingen waarbij sprake is van gevoelige politieke achtergrond PS te raadplegen alvorens over te gaan tot een gunning?

3. Het zal in de toekomst vaker voorkomen dat buiten Europese gegadigden zich zullen melden als gegadigden. Dit constaterende:

a. Vinden GS het niet verstandiger om, alvorens over te gaan tot gunning, standaard uit te zoeken of er sprake is van een gevoelige politieke achtergrond?

b. Vinden GS het niet beter om, indien er sprake is van een gegadigde die niet behoort tot de EU, PS te raadplegen alvorens over te gaan tot gunning?

4. In de provinciale uitvoeringsagenda 2015-2019 staat: “We zorgen dat we tot (verdere) inclusieve beleidsontwikkeling en uitvoering komen. Dat wil zeggen dat we in alle beleid en uitvoering oog hebben voor zorg- en sociale aspecten.”  Is de Gedeputeerde het ermee eens dat deze sociale maatschappelijke betrokkenheid ook moet worden meegewogen in het komen tot besluitvorming t.a.v. deze aanbesteding?

U bent hier