h

Geen gas uit de bodem, geen leiding in de bodem van Top en Twel

16 december 2015

Geen gas uit de bodem, geen leiding in de bodem van Top en Twel

SP Fryslân vindt het zeer teleurstellend dat het VVD/PvdA kabinet vasthoudt aan gaswinning ondanks de rechterlijke uitspraak van juni dat de Staat de uitstoot van broeikasgassen moet terugdringen. De uitspraak van de rechter betekent dat er haast moet worden gemaakt met het terugdringen van de uitstoot en dat de uitbouw van duurzame energie moet worden versneld. We moeten in Fryslân en met name nu in Súdwest-Fryslân niet met de armen over elkaar zitten afwachten wat Vermilion gaat doen!

De SP hecht, zoals ook te lezen valt in ons provinciaal coalitieakkoord, in het belang van ons milieu en voor alles de volgende generaties, veel belang aan een snellere overgang naar meer duurzame vormen van energie. Op het gebied van duurzame energie zijn en worden op provinciaal en plaatselijk niveau veel goede initiatieven genomen. De SP vindt het van groot belang dat deze initiatieven ondersteund worden.

De SP is tegen gaswinning en daarmee ook tegen de aanleg van gasleidingen zoals nu dreigt te gebeuren tussen Oppenhuizen en Ried. Uit de gesprekken die de SP Súdwest-Fryslan met vele inwoners van Top en Twel heeft gevoerd is duidelijk geworden dat er hele grote zorgen leven bij burgers in dit gaswinningsgebied. De SP wil met klem benadrukken deze zorgen serieus te nemen!

Natuurlijk moet er geen gasleiding komen en moet er niet geboord worden. Maar mocht het rijk in haar onwijsheid besluiten dit wel te doen dan moet zij in ieder geval zorgen dat bewoners en natuur daar geen schade van ondervinden. Mooie beloftes zijn niet genoeg. De SP is van mening dat er dan niet gewonnen mag worden zonder nulmeting en een goede schaderegeling.

U bent hier