h

Zorg dat zorg weer van ons wordt

9 december 2015

Zorg dat zorg weer van ons wordt

Foto: SP

Heel veel mensen hebben boos gereageerd op het bericht in de kranten dat leden van de raad van toezicht Patyna meer gaan verdienen dan dat zij daarvoor deden.

Deze verhoging staat haaks op hun taak de maatschappelijke effecten of het maatschappelijk resultaat van de stichting te bewaken en de integriteit en de identiteit van de stichting. Maar bovenal staat deze verhoging haaks op de bezuinigingen in de zorg met als resultaat loonkortingen van 20 tot 30% in de thuiszorg, onbetaalbare eigen risico’s en het sluiten van tehuizen. Vragen en opmerkingen hierover vullen dan ook alle media.

Een fundamentele vraag is echter niet gesteld. Waarom moest Platein met Tellens fuseren tot een grote monsterorganisatie? Volgens de SP is dat omdat er een fundamentele weeffout zit in de manier waarop wij de zorg in Nederland organiseren. De zorg is door de afgelopen kabinetten gedwongen zich te vermarkten. Met de structurele bezuinigingen in de zorg hebben heel veel organisaties het moeilijk. Met reorganisaties en fusies proberen ze het hoofd boven water te houden. Zorginstellingen zijn grootschaliger geworden. Er is minder personeel voor meer werk en tegelijkertijd wordt management en toezicht verzwaard om de veel te grote organisatie te leiden.

Mensen zouden vooral boos moeten worden op de marktwerking in de zorg. Het is de marktwerking die ons dwingt dat organisaties fuseren met zwaardere raden van toezicht. Het is de marktwerking die ervoor zorgt dat zorg alleen maar duurder en bureaucratischer is geworden. Alle mensen die geconfronteerd zijn met bezuinigingen via de inmiddels beruchte keukentafel gesprekken kunnen daarover meepraten. De menselijke maat is zoek.

De SP roept daarom op: stop met de marktwerking in de zorg. Ga terug naar de kern: goede zorgverlening en zorgverleners voor kwetsbare mensen en patiënten. Wanneer instellingen direct vanuit het Rijk geld zouden krijgen op basis van groepsgrootte en personeelsbezettingsnormen dan was er helemaal geen fusie of topzware managementlaag nodig. Dan zou het geld gaan naar de tehuizen en de handen aan het bed. Direct naar de zorg.

Ga zorg publiek organiseren. Houd zorg eenvoudig en voorspelbaar in organisatie. Maak de overheid weer verantwoordelijk. Daar waar je zorg lokaal kunt organiseren moet je dat doen dicht in de buurt onder de regie van gemeenten. De zorg is van ons en geen markt.

Zie ook: https://sp.nl/sites/default/files/zorg-rapport2015_2.pdf.

Pieter Kraaima,
Regiovertegenwoordiger SP Fryslan

U bent hier