h

subsidies sociaal domein

27 maart 2016

subsidies sociaal domein

Op initiatief van de Partij van de Arbeid hebben Provinciale Staten in januari 2013 besloten om het sociaal domein niet meer als taak van de provincie te beschouwen. Activiteiten in deze sfeer zouden moeten worden ingevlochten in andere beleidsterreinen. De SP heeft hier tegen gestemd. 

In juni 2014 besloot Provinciale Staten de subsidies voor Maatschappelijke Organisaties eind 2016 stop te zetten. De SP stemde ook tegen dit voorstel.
Voor 2017 en 2018 zou 150% van de subsidie beschikbaar blijven, waarop organisaties een beroep zouden kunnen doen via de gemeenten.
Bij de collegeonderhandelingen, voorjaar 2015, moest de SP dit punt loslaten: de coalitiegenoten stonden op het stopzetten van subsidies. Wel zou er een vrijwilligersacademie komen, waar ook de organisaties gebruik van kunnen maken en wordt Zorgbelang blijvend gesteund. We hebben dat in juni 2015 aan onze leden voorgelegd en groen licht gekregen.
In januari 2016 bleek op een expertmeeting dat de gemeenten niets voelden voor de rol van doorgeefluik. De gemeenten zouden geen beroep doen op het budget voor de organisaties en daarmee zou het geld vervallen naar de algemene reserve van de provincie.
In het najaar van 2015 kwamen vier maatschappelijke organisaties met het voorstel om het budget aan de organisaties zelf uit te betalen, gespreid over drie jaar. Geconfronteerd met de afwijzende houding van de gemeenten heeft de SP toen het initiatief genomen om het gereserveerde budget alsnog ten goede te laten komen aan de organisaties. Ons voorstel sloot aan bij de wens van de vier organisaties. Op basis van een bestedingsplan zou het budget in één keer worden uitgekeerd in januari 2017.
De overige coalitiepartijen konden zich achter dit plan scharen. De Partij van de Arbeid, die aanvankelijk ook instemde, trok zich later terug omdat we geen verband wilden leggen met mogelijke subsidies uit het Iepen Mienskips Fûns.
Met deze regeling heeft de SP bereikt dat het gereserveerde budget alsnog beschikbaar komt voor de Maatschappelijke Organisaties en niet verdwijnt in de algemene reserve. Daarmee hebben de organisaties extra tijd gekregen om hun organisatie op de toekomst voor te bereiden. 

U bent hier