h

Friese Staten steunen initiatief SP voor weidevogelonderzoek Theunis Piersma

23 juni 2016

Friese Staten steunen initiatief SP voor weidevogelonderzoek Theunis Piersma

De biodiversiteit gaat hard achteruit; met een “race to the bottom” putten we onze bronnen en bodem uit ten koste van natuur, biodiversiteit en dus onze toekomst. Weidevogels fungeren als boegbeeld voor het herstel van de biodiversiteit in het boerenland, waarbij de grutto als gidssoort staat voor de verbondenheid van Friezen met het cultuurlandschap en de natuur. Om de gruttopopulatie van een neergaande naar een opgaande trend om te buigen is het belangrijk dat er onderzoek wordt gedaan. Het onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen, onder leiding van professor Theunis Piersma, richt zich op monitoring van overleving, verspreiding en voortplanting van de gruttopopulatie in Súdwestfryslân. Dit onderzoek richt zich op de gidssoort grutto, maar kan als graadmeter worden gezien voor de biodiversiteit in Friesland. Het onderzoek is in 2004 al van start gegaan en zou 16 jaar duren, maar dreigt niet afgerond te kunnen worden zonder extra gelden.

De uitkomsten van het onderzoek kunnen onder andere worden gebruikt bij de onderbouwing en evaluatie van het provinciaal weidevogelbeleid. Daarnaast zijn deze cijfers van belang voor het plan ‘Living Lab Natuurinclusieve Veehouderij’. Binnen het Living Lab worden verdienmodellen ontwikkeld voor boeren die in hun bedrijfsvoering rekening houden met natuur en met name weidevogels. Verder zijn de uitkomsten natuurlijk belangrijk voor kenniscentra zoals het onlangs opgerichte Weidevogellectoraat van de NHL, de agrarische collectieven en het Kenniscentrum voor Weidevogels.

SP fractievoorzitter Fenna Feenstra verwoordde het in haar beschouwing tijdens de behandeling van de Kadernota 2017 als volgt: “We blijven ons zorgen maken over biodiversiteit en het uitputten van onze bodem. Alhoewel de reguliere landbouw stappen maakt naar een meer duurzame landbouw zien we nog steeds een grote achteruitgang van de biodiversiteit. Deze Staten had ik toegezegd te pleiten voor meer onderzoeksgeld voor biodiversiteit en weidevogelbeheer, zodat we meer kennis opdoen over wat goed is voor weidevogel en boer. Beide moeten er voordeel van hebben. Dus biodiversiteit en een rijke bodem voor een robuuste landbouwtoekomst.”

Na deze woorden diende Fenna Feenstra namens de SP een amendement in waarin werd gevraagd om het onderzoek van Piersma van 2017 tot 2020 te steunen met €200.000 per jaar. Het amendement werd mede ingediend door de FNP, PvdA en D66. Het werd aangenomen met 3 stemmen voor, 8 stemmen tegen en één onthouding.

U bent hier