h

Actie tegen gaswinning in Beetsterzwaag

1 september 2016

Actie tegen gaswinning in Beetsterzwaag

Foto: sp fryslan / SP Fryslân

Beste strijdgenoten,
Op dinsdag 6 september om 15.00 uur zal er een korte ludieke protestactie gaan plaatsvinden bij het gemeentehuis van de gemeente Opsterland in Beetsterzwaag.

Bij deze word je door werkgroep LAATFRIESLANNIETZAKKEN van harte uitgenodigd om bij onderstaande actie aanwezig te zijn en daarmee te tonen dat het ons menens is! We willen in Fryslân geen nieuwe gaswinning!

Je wordt verzocht je SP-reclame tot een minimum te beperken en je te laten zien onder de vlag van de werkgroep. 

Wat is er aan de hand? Vermilion heeft een aanvraag ingediend bij de gemeente Opsterland om een proefboring te mogen doen in het agrarische gebied bij Nij Beets. Het perceel wat genoemd wordt ligt aan De Ripen 19. De plannen liggen niet ter inzage voor inwoners van Nij Beets, er kunnen geen zienswijzen worden ingediend en er kan (nog) geen bezwaar worden gemaakt (dat kan pas als er een besluit is genomen). B&W baseert zich op ‘binnenplans afwijken van het bestemmingsplan’. Daarbij is inspraak van burgers of het aanleveren van zienswijzen niet mogelijk. Ook kunnen belanghebbenden in dat geval geen beroep doen op planschade en komen zij niet in aanmerking voor vergoeding van waardedaling van hun grond en huizen.

De gemeente Opsterland heeft zich in het verleden uitgesproken tegen gaswinning. De gemeente Opsterland is echter voornemens uiterlijk 13 september een vergunning te verstrekken voor het doen van (proef-) gasboringen onder Nij Beets. De installatie wordt geplaatst op 200 meter van het Koningsdiep (waarvoor flinke plannen bestaan om het voor recreatie en toerisme aantrekkelijker te maken) en tegen het nieuw aangelegde natuurcompensatiegebied Ald Djip aan.

De Gemeente geeft aan  niet anders te kunnen dan de omgevingsvergunning te verstrekken. Dat is niet juist, want de gemeente gaat over de beslissing of zij het niet of wel goed vindt, dat er van het bestemmingsplan wordt afgeweken. Zij mag die toestemming verlenen, maar is er niet toe verplicht (het is een zgn. ‘kan’-constructie). De gemeente stelt bovendien, dat het om proefgasboringen gaat, en dus dat het om een tijdelijke situatie zou gaan. Ook dat is niet juist. In de aanvraag staat, dat het om een permanent bouwwerk gaat, en dat de activiteiten / werkzaamheden niet van tijdelijke aard zullen zijn. Uit de rapportage van Vermilion blijkt dat er een gasbel zit onder Nij Beets die ook richting Aldeboarn loopt. Het lijkt dus duidelijk dat Vermilion uit deze gasbel gas wil gaan winnen. 

Er is een plaatselijke actiegroep ontstaan die zich heeft aangesloten bij de werkgroep LAATFRIESLANDNIETZAKKEN (zie ook de gelijknamige facebookpagina). Omdat de gemeente Opsterland de raadsvergadering van 5 september heeft geschrapt en dit de enige avond zou zijn geweest, waarop de gemeenteraad, de inwoners van Nij Beets en actiegroepen zich zouden kunnen uitspreken voor of tegen de gaswinning bij hun dorp, hebben we besloten om een ludieke actie te gaan voeren. 

Mei freonlike groetnis,

namens de werkgroep LAATFRIESLANDNIETZAKKEN,

Machiel H.J.L. Aarten

Statenlid Provinciale Staten Fryslan

Namens de Socialistische Partij

U bent hier