h

Machiel Aarten: OV goed aanbesteden; duurzaam en sociaal.

26 oktober 2016

Machiel Aarten: OV goed aanbesteden; duurzaam en sociaal.

Foto: Hillie de Koe / fractie

Goed openbaar vervoer is belangrijk voor alle Nederlanders. We moeten er daarom samen voor zorgen dat OV voor iedereen toegankelijk is of wordt en betaalbaar blijft. De startnotitie is hierin veelbelovend. Uitgangspunt is het behoud van wat we hebben. Het kan dus alleen maar beter worden. En daar willen we als SP graag onze bijdrage in doen.

De komende periode wordt het totale Fryske Openbaar
Vervoer aanbesteed. Onze invloed is groot als aanbestedende partij en zo ligt er een kans om ook ons OV te laten rijden op duurzame energie. We kunnen onze ambitie “energie besparen en een snellere overgang op duurzame energie" nog eens onderstrepen.
Fryslân is van oudsher de provincie van melk en water, maar ook van schone lucht!
De voorliggende nota met uitgangspunten voor de aanbesteding geeft wat de SP betreft echter onvoldoende vorm aan onze ambitie op het gebied van inzet op duurzame energie. Daarom dient de SP samen met CDA, FNP, VVD, D66 en GL een motie in voor onderzoek naar en plan tot inzet van duurzaam OV.

De SP vraagt daarnaast met klem aandacht voor de sociale aspecten bij de aanbesteding. We willen dat de concessiehouder minimaal 5% van het bij de concessie betrokken directe en indirecte personeel laat bestaan uit werknemers die direct voorafgaand aan hun indiensttreding een achterstand op de arbeidsmarkt hadden. SP verzoekt GS om een heldere toezegging op dit gebied.

SP verzoekt Gedeputeerde Staten het Openbaar Vervoer niet te gunnen aan bedrijven die zich schuldig maken aan schending van het Internationaal Humanitair Recht. Een motie met die opdracht is mede ondertekend door D66, PvdA en GrienLinks.

U bent hier