h

Begroting 2017: op koers naar sociaal en groen

9 november 2016

Begroting 2017: op koers naar sociaal en groen

Foto: Hillie de Koe / SP Fryslân

De 2e bestuursrapportage (Berap) 2016 en begroting 2017 zijn door de SP vooral getoetst aan haar belangrijkste speerpunten “sociaal en groen”.

Er moet actief worden ingezet op de spreiding van voorzieningen, bereikbaar en betaalbaar kunstonderwijs en het bestrijden van armoede middels het Kansenfonds.
       Uit de Berap valt te concluderen dat we goed op koers liggen. Onder “sociaal” valt voor ons ook de kans op een baan. Daarom vinden wij het jammer dat er achterstand is wat betreft koppeling onderwijs en arbeidsmarkt, bedrijvigheid en spreiding bedrijventerreinen. Daar mag wat de SP betreft meer druk achter.
Gelukkig kon Gedeputeerde de Rouwe toezeggen dat er begin 2017 een nieuw voorstel over komt, omdat er nog geld voor beschikbaar is.
        Voor de SP is veiligheid van wegen belangrijker dan nieuw asfalt. Daarom maken we ons ook ongerust over Wommels waar de investeringen voor het veiliger maken van de weg achter blijven. Het is goed te weten dat Gedeputeerde Poepjes hier vol bovenop zit, want dat is hard nodig.
Ook innovatief OV op het platteland wachten wij al lange tijd op en als daarbij ook nog de kennisdeling in de duurzame landbouw achterloopt, wordt het tijd om dit College van GS achter de broek aan te zitten.
       Met Nuon geld investeren we volop in meer duurzame banen, duurzame leefbaarheid en duurzame energie. Maar laten we dan ook achter wat we voor ogen hadden? Een duurzame provincie voor de volgende generatie. Zijn alle uitvoeringsprogramma’s nog actueel? De SP denkt dat met name de landbouwagenda wel weer eens tegen het licht gehouden mag worden. De grote vraag van morgen is hoe kunnen boeren hun nutriëntenverliezen beperken en hoe kunnen zij zonder derogatie (extra mest over het land) toch rendabel boeren? Positief is dat de motie van de SP, voor extra onderzoek boeren met weidevogels, beslag heeft gekregen in de begroting. Maar dat is volgens ons niet voldoende. Wij vragen het college dan ook 3 dingen:
1) ten minste de achterstand in kennisdeling in te halen.
2) de kennisdeling vooral te richten op biologische landbouw, duurzaam bodembeheer en het sluiten van kringlopen.
3)  de stand van zaken in de landbouw op dit moment mee te nemen in de midterm-review die zij van plan zijn te gaan houden.
        Voor de SP zijn investeringen en activiteiten op het gebied van armoedebestrijding, werk, OV, goede spreiding voorzieningen, veilige wegen, duurzame energie en duurzame landbouwbeleid die een eerlijke prijs voor een eerlijk product mogelijk maakt, essentieel voor het achterlaten van een robuust Fryslan. Veel gaat er goed maar op het gebied van OV, Landbouw, arbeidsmarkt en veiligheid van wegen willen we het College toch achter de broek aan zitten.             Fractievoorzitter Fenna Feenstra kreeg goede toezeggingen van het College op haar betoog en en haar vragen. Daarom was een “aanspoormotie” niet nodig.
       De SP kijkt uit naar de midterm-review: halverwege de rit gaan we kijken of de plannen goed op koers liggen en of er zaken moeten worden bijgesteld.
Ook naar jezelf moet je kritisch blijven kijken.

U bent hier