h

SP stelt vragen over huisvesting statushouders

21 december 2016

SP stelt vragen over huisvesting statushouders

Foto: Flickr.com / Flickr.com

SP Statenlid Machiel Aarten heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten over de grote achterstand van een aantal gemeenten voor wat betreft de huisvesting van statushouders.

Uit cijfers van het COA blijkt dat 13 van de 24 Fryske gemeenten de taakstelling vanuit het rijk niet halen. Het zou gaan om een achterstand van 376 statushouders.
De SP wil weten of het College van Gedeputeerde Staten de gemeenten hierop aan gaat spreken of dat zij eventueel maatregelen gaan nemen, bijvoorbeeld via de provinciale regietafel. Deze provinciale regietafel, bestaande uit de Commissaris van de Koning, de Veiligheidsregio, Vereniging Friese Gemeenten, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) en vier burgemeesters, kan ook vragen stellen aan de landelijke regietafel of signalen doorgeven over knelpunten in de uitvoering.
De SP hoopt dat de knelpunten snel kunnen worden opgelost en de achterstanden zullen worden weggewerkt. Zij hoopt dat daarbij de wachtlijsten voor woningzoekenden niet verder zullen oplopen, maar dat bijvoorbeeld ook wordt gekeken naar alternatieven zoals leegstaand vastgoed. De verhuurdersheffing en verkoop van sociale huurwoningen hebben al voor genoeg problemen in de huursector gezorgd; daar moeten niet nog meer mensen, zowel woningzoekenden als te plaatsen statushouders, de dupe van worden.

De vragen:

  1. Zijn GS op de hoogte van de grote achterstand bij een aantal gemeenten in onze provincie?
  2. Gaan GS de gemeenten aanspreken op deze achterstanden? Al dan niet via de provinciale regietafel?
  3. Wat voor maatregelen gaat het College nemen om de achterstanden bij gemeenten op te lossen?
  4. Bent u het met de SP eens dat daarbij de wachtlijsten voor woningzoekenden niet te verder mogen oplopen?

U bent hier