h

SP wil minister EZ ter verantwoording roepen

3 april 2017

SP wil minister EZ ter verantwoording roepen

Foto: flickr / flickr

Naar aanleiding van Kamervragen van SP, PvdA, CU en D66 blijkt dat het ministerie van Economische Zaken (EZ) voor zeker tien Fryske gasvelden toestemming heeft gegeven om te beginnen met de productie van gas, terwijl de wettelijke procedures, zoals het vaststellen van winningsplannen, het voorleggen aan betreffende overheden en de beroepsprocedures, nog moeten worden doorlopen. Naast de twee bekende velden (Skoatterwâld in Heerenveen en het bedrijventerrein IBF-De Kavels) gaat het in Fryslân om de velden: Zuidwal (onder de Waddenzee bij Harlingen), Vinkega, Langezwaag, Sonnega-Weststellingwerf, Blija, Kollum, Tietjerksteradeel, Burum-Oost, Nes Noord/M9 (Dongeradeel) en Wieringa (bij Munnekezijl). Bij de eerste vier velden is Vermilion het betrokken gaswinbedrijf, bij de laatste vier de Nederlandse Aardolie Maatschappij. Bij een deel van deze velden (bijvoorbeeld bij Langezwaag) gaat het om een uitbreiding van al eerder toegestane gasproductie, andere velden worden voor het eerst in productie genomen.

De SP Statenfractie heeft hierover schriftelijke vragen opgestelde voor verantwoordelijk gedeputeerde Schrier. Woordvoerder Machiel Aarten: “De SP probeert hiermee te bereiken dat de (demissionaire) minister van EZ ter verantwoording wordt geroepen voor het feit dat provincie en gemeenten niet betrokken zijn bij de  uitbreiding van de winningsplannen en dat het gedogen is stilgehouden.”

Dit zijn de vragen die de SP-fractie heeft geformuleerd:

  1. Is de gedeputeerde op de hoogte van het hierboven geconstateerde?
  2. Gaat de gedeputeerde de minister van EZ aanspreken op zijn gedoogbesluit?
  3. Gaat de gedeputeerde bij de landelijke overheid aansturen op het ter verantwoording roepen van de minister van EZ?
  4. De bewoners van de betreffende tien locaties zijn niet op de hoogte gebracht van de gaswinning door de NAM en Vermilion en de daarbij horende risico’s; gaat de gedeputeerde hier op aandringen en zo ja: hoe gaat gedeputeerde dat doen en welke andere instanties worden hierbij betrokken?
  5. In onze provincie hebben PS, GS, Waterschap en Gemeenten zich uitgesproken tegen nieuwe gaswinning; heeft de gedeputeerde dit n.a.v. de huidige constateringen opnieuw laten weten aan de minister van EZ en zo niet: is de gedeputeerde van plan dit alsnog te doen?
  6. Gaat de gedeputeerde de gaswinbedrijven, indien de gaswinning niet is te stoppen, verplichten alsnog nulmetingen te laten verrichten en tiltmeters te laten plaatsen in overleg met de bezorgde bewoners?

U bent hier