h

Eerst de feiten, dan eventueel gas zoeken

8 mei 2017

Eerst de feiten, dan eventueel gas zoeken

Foto: Hillie de Koe / SP Fryslân

Om de wereldwijde klimaatverandering te beperken, moet onder anderen de productie en consumptie van olie en gas zoveel mogelijk beperkt worden. Olie en gas zijn fossiele brandstoffen die bij verbranding zorgen voor een enorme uitstoot van CO2 en gevaarlijke broeikasgassen. De ondergrond kan ook bijdragen aan de productie en opslag van niet-fossiele, maar juist duurzame energie. Zo kan geothermie ingezet worden voor het benutten van aardwarmte als duurzame bron voor warmte als alternatief voor gas.

Het is echter vooralsnog onduidelijk hoe en in welke mate de toepassing van geothermie de grondkwaliteit kan beïnvloeden door verzilting en de grondwaterkwaliteit kan beïnvloeden, kan verontreinigen op de diepte van de Nederlandse grondwaterwinningen, met inbegrip van de strategische zoete grondwatervoorraden. Ook is niet duidelijk in hoeverre diepe geothermie in gebieden met breukzones aardbevingen kan veroorzaken. Er kleven aan diepe geothermie meerdere risico’s die eerst goed in kaart moeten worden gebracht!

Vermilion wil seismisch onderzoek doen in een gebied van bijna negenhonderd vierkante kilometer tussen Akkrum, Drachten, Sneek en Lemmer. Het gaat om vier concessiegebieden (Akkrum, Hemelum, Lemsterland en Zuid-Friesland III), waarvoor Vermilion een vergunning heeft om gas op te sporen. Er ligt er voor uw Gemeente, de raadsleden en het college van B&W een enorme kans om u van uw beste kant te laten zien en politieke wil en moed te tonen door NEE te zeggen tegen de aanvraag waarbij Vermilion de gegevens van seismisch onderzoek tevens gebruikt voor gaswinning. LFNZ adviseert de Raad daarbij ook actief contact te zoeken met de gemeenten Smallingerland en Opsterland.

De kern van onze democratie is dat burgers hun vertrouwen stellen in politieke ambtsdragers. Het gaat Vermilion primair om het zoeken naar gas met specialistische apparatuur en kleine ontploffingen. Vindt Vermilion gas, dan zijn de rapen gaar voor omwonenden in een heel groot gebied. De bodembewegingen rond kleine gasvelden worden extra gevoelig gemaakt door seismisch onderzoek. Met de bescherming van de grondrechten, dat van eigendom voorop, maar ook het recht op gezondheid en een gezond leefmilieu, is het droevig gesteld. Rechtsbescherming, rechtsgelijkheid en rechtszekerheid zijn voor de inwoners ver te zoeken. Daar ligt een belangrijke taak voor uw gemeente.

Bodem en gebieden werden en worden beschadigd in het belang van geld verdienen, maar u neemt grote risico’s voor Flora en Fauna, voor recreatie en toerisme, voor de uitstraling van de eigen woon- en leefomgeving. De mijnbouwwet van Napoleon uit 1810 was zijn tijd ver vooruit, toen was er al sprake van schuldaansprakelijkheid op grond van een vermoeden van schuld. De lobby van onder anderen de gaswinbedrijven is nu kennelijk zo groot dat deze schuldaansprakelijkheid totaal verdwenen is en de burger in de kou is komen te staan. Natuurlijk wordt er geroepen dat burgers naar de rechter kunnen, maar we weten ook allemaal dat er bij schade altijd sprake is van meer- of mededaderschap en de burger nooit één partij op verantwoordelijkheid kan aanspreken.

Uitgangspunt zou moeten zijn, dat vóór Vermilion iets gaat ondernemen eerst de feiten moeten worden vastgesteld; niet alleen zakelijk, maar ook moreel. En een verantwoorde procedure met een eerlijke, overzichtelijke en inzichtelijke verdeling van kosten en opbrengsten opzetten. Burgers in wingebieden mogen daarbij nooit met de overlast of met risico’s van schade worden opgezadeld.

Wij zijn, met z’n allen, verantwoordelijk voor de wereld van morgen. Wij zijn, met z’n allen, verantwoordelijk voor de erfenis die we aan onze kinderen en kleinkinderen achterlaten!

Machiel Aarten

U bent hier