h

LAATFRIESLANDNIETZAKKEN teleurgesteld in wethouder Súdwest-Fryslân

1 juni 2017

LAATFRIESLANDNIETZAKKEN teleurgesteld in wethouder Súdwest-Fryslân

LAATFRIESLANDNIETZAKKEN (LFNZ) is zeer teleurgesteld in CDA wethouder mevrouw Akkerman, die vanuit de gemeente Súdwest-Fryslân (SWF) aan aardgasproducent Vermilion een vergunning verleent voor seismisch onderzoek. Vermilion wil met deze vergunning in augustus al starten met onderzoek naar mogelijke gaswinningslocaties in Fryslân, waaronder in het gebied ten zuiden van Sneek. Ook brengt het bedrijf in kaart waar in de toekomst geothermische energie kan worden opgewekt. Dit is energie die wordt gewonnen uit aardwarmte. Het is een duurzame energiebron. De warmte wordt bijvoorbeeld gebruikt voor de verwarming van woningen en gebouwen.

LFNZ juicht de transitie naar duurzame energie van harte toe. Aardwarmte is een duurzame energiebron. Er moet echter ook bij diepe geothermie nauwgezet onderzoek worden gedaan naar de mogelijke bijeffecten en mogelijke risico’s voor de omgeving, voor het grondwater (kans op verzilting), voor het welzijn van de inwoners en de leefomgeving. Dit hoort ook goed met de inwoners te worden besproken voordat er een vergunning wordt afgegeven. Wethouder Akkerman weet - en zij geeft dat ook aan in haar persbericht - dat Vermilion het seismisch onderzoek zal gebruiken ten behoeve van gaswinning. Wordt er gas gevonden, dan zal Vermilion dat ook uit de grond halen. Daarmee loopt een nog veel groter deel van SWF risico dan nu het geval is in de wijde omgeving rondom Toppenhuzen met mogelijke gevolgen die nog niet zijn te overzien.

De kern van onze democratie is dat burgers hun vertrouwen stellen in politieke ambtsdragers. Met de bescherming van de grondrechten, dat van eigendom voorop, maar ook het recht op gezondheid en een gezond leefmilieu, lijkt het, met deze stap van wethouder Akkerman, droevig gesteld. Rechtsbescherming, rechtsgelijkheid en rechtszekerheid zijn voor de inwoners ver te zoeken. Juist daar ligt een belangrijke taak voor de gemeente SWF. Bodem en gebieden werden en worden beschadigd in het belang van geld verdienen, maar de Gemeente SWF neemt grote risico’s voor Flora en Fauna, voor recreatie en toerisme, voor de uitstraling van de eigen woon- en leefomgeving. De lobby van onder anderen de gaswinbedrijven is nu kennelijk zo groot dat deze schuldaansprakelijkheid totaal verdwenen is en de burger in de kou is komen te staan. Natuurlijk wordt er gesteld dat burgers naar de rechter kunnen, maar we weten ook allemaal dat er bij schade altijd sprake is van meer- of mededaderschap en de burger nooit één partij op verantwoordelijkheid kan aanspreken.

Uitgangspunt zou moeten zijn, dat alvorens Vermilion iets gaat ondernemen, eerst de feiten moeten worden vastgesteld; niet alleen zakelijk, maar ook moreel. En een verantwoorde procedure met een eerlijke, overzichtelijke en inzichtelijke verdeling van kosten en opbrengsten opzetten. Burgers in wingebieden mogen daarbij nooit met de overlast of met risico’s van schade worden opgezadeld. De teleurstelling van LFNZ in mevrouw Akkerman wordt nog groter als we het afgeven van de vergunning leggen naast de affiniteit van wethouder Akkerman met de politiek en het wethouderschap zoals dat te lezen is op internet:

Gezien mijn achtergrond en werkervaring heb ik o.a. affiniteit met Ruimtelijk Ordening en Sociale woningbouw: Hoe kun je de woon- en leefomgeving zo veilig en aantrekkelijk mogelijk maken voor iedereen. Verder wil ik mij graag inzetten voor duurzaamheid. Bij alles wat we ontwikkelen moeten we onderzoeken of en hoe we duurzame technieken kunnen toepassen. Wellicht moeten we hiervoor een gemeentelijke Energie BV oprichten?

Wat vind ik belangrijk in het leven? Belangrijk in het leven is het welzijn van alle mensen en daarmee verbonden de natuur. Alles wat we doen in het leven, doen we voor hen.

Waarom het CDA? Het CDA vanwege het rentmeesterschap, dat wil zeggen het verantwoord beheren van onze gemeente. En het CDA vanwege haar normen en waarden. Belangrijke waarden in onze samenleving zijn gezondheid, welvaart, naastenliefde, vrijheid, gelijkwaardigheid, etc. Het CDA staat eigenlijk exact voor dat wat ik belangrijk vind in het leven (zie boven). Daarom dus het CDA.”

Tot besluit:

Beste Raadsleden van SWF,

We hebben elkaar nog maar net een jaar geleden getroffen tijdens de manifestatie LAATFRIESLANDNIETZAKKEN in Top & Twel waar we samen met bijna driehonderd bezorgde inwoners, met Raadsleden, met Statenleden van SP, FNP, GL, PvdA, PvdD en met SP 2de kamerlid Eric Smaling hebben laten zien dat we die gaswinning niet willen in SWF.

Wij zijn met z’n allen verantwoordelijk voor de wereld van morgen. Wij zijn met z’n allen verantwoordelijk voor de erfenis die we aan onze kinderen en kleinkinderen achterlaten…. Neem uw verantwoordelijkheid!

Met vriendelijke groet,

Machiel Aarten, Werkgroep LAATFRIESLANDNIETZAKKEN

U bent hier