h

SP Statenfractie stelt vragen over seismisch onderzoek Vermilion

18 oktober 2017

SP Statenfractie stelt vragen over seismisch onderzoek Vermilion

Foto: Hillie de Koe / SP Fryslân

Vermilion Energy Netherlands BV heeft in 2015 twee ontheffingen aangevraagd voor seismisch onderzoek plangebied Akkrum (verlopen per 01-03-2017) en plangebied Zuid-Friesland (verlopen per 01-02-2017). De SP constateert dat in beide aanvragen een ontheffing werd verleend voor zover dit betreft het verstoren van holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van de waterspitsmuis, bittervoorn, grote modderkruiper, kleine modderkruiper en de rivierdonderpad. Echter in beide gebieden komen ook de gestreepte waterroofkever en de groene glazenmaker voor.

Seismisch onderzoek mag geen negatief effect hebben op soorten en habitattypen. En mag niet leiden tot het overtreden van de verbodsbepalingen van beschermde dier- en plantensoorten. Anders is een vergunning of ontheffing nodig onder de Wet natuurbescherming. De provincie is bevoegd gezag voor de toetsing van handelingen met mogelijke gevolgen voor Natura 2000-gebieden (de gebiedenbeschermingsbepalingen) én voor de toetsing van handelingen met mogelijke gevolgen voor beschermde dier- en plantensoorten (de soortenbeschermingsbepalingen). Als de provincie geen Verklaring van Geen Bezwaar kan verlenen, moet de gemeente ook de omgevingsvergunning weigeren.

 

Tijdens de Provinsiale Statenvergadering van 18 oktober 2017 vraagt SP Statenlid Machiel Aarten: “De SP wil van gedeputeerde Michiel Schrier weten of er op tijd een aanvraag ontheffing ontvangen van Vermilion en zo ja: stonden de vermelde diersoorten daarin en is er een natuurtoets gedaan? Het is mogelijk dat Vermilion die aanvragen niet heeft gedaan, of dat niet alle genoemde dieren in de aanvraag staan. In dat geval wil de SP weten of de vergunning is geweigerd en of de provincie ook gaat handhaven.”

De gedeputeerde antwoordt dat de oorspronkelijke ontheffing voor de Flora- en Faunawet door het ministerie van Economische Zaken (EZ) is verleend. Die vergunningverlening is nu weliswaar gedelegeerd aan de provincie, maar op grond van de Mijbouwwet is er een uitzondering voor het hier bedoelde seismisch onderzoek: hiervoor blijft EZ bevoegd gezag. Gedeputeerde Schrier zegt echter toe de vragen van de SP fractie naar het ministerie door te geleiden en hij zal Provinciale Staten schriftelijk op de hoogte stellen van het antwoord van EZ.  

Aanvullend geeft Machiel Aarten aan dat het erg onduidelijk is welke instantie verantwoordelijk is voor het afgeven van welke vergunningen, waardoor voor actiegroepen zoal LFNZ en Tsjingas niet te volgen is of Vermilion voldoet aan alles eisen. De gedeputeerde zegt toe om Vermilion aan te spreken op haar niet transparante houding als het gaat om inzage in vereiste en afgegeven vergunningen.

U bent hier