h

As it barre kin, dan bart it!

1 november 2017

As it barre kin, dan bart it!

Foto: SP

De SP is tegenstander van het openen van Lelystad Airport als
overloopluchthaven van Schiphol. In ons dichtbevolkte land is het niet realistisch om luchtvaart ongebreideld te laten groeien. De SP houdt vast aan maximaal 500.000 vliegbewegingen voor Schiphol; verdere groei is alleen bespreekbaar als de vliegtuigen veel stiller en schoner zijn.

Het luchtruim is nu al zo vol dat, als in 2019 Airport Lelystad de poorten opent, voor vliegtuigen alleen in de onderste laag van het luchtruim nog plaats is om vliegveld Lelystad te kunnen bereiken. In 2009 stelde de Luchtverkeersleiding Nederland al dat het beschikbare luchtruim te klein is om luchtverkeer van en naar Lelystad onbelemmerd, punctueel en betrouwbaar af te kunnen handelen. Er had de afgelopen jaren veel meer moeten gebeuren aan de herinrichting van het luchtruim. Het is niet duidelijk waarom dit niet is gebeurd.

Een deel van de toestellen vliegt op 1200 tot 2100 meter over plaatsen als Stavoren, Balk, Follega, Echtenerbrug, Scherpenzeel, Drachten, Lemmer, Hemrik, Hoornsterzwaag en Noordwolde. Volgens de milieu-effectrapportage (MER) uit 2014 beperkt de overlast van Lelystad Airport zich echter tot Flevoland. Andere provincies zijn niet meegenomen. De effecten voor Friesland zouden zich beperken tot “een beetje geluid.” Effecten op het gebied van natuur, veiligheid, luchtkwaliteit of gezondheid zijn er niet. Economische effecten (recreatie en toerisme) en vervuiling is niet naar gekeken. De SP heeft hier grote twijfels bij. Naast de geluidsoverlast, weten we veel te weinig over de toename van stikstofoxides, CO2 en fijnstof en wat de gevolgen daarvan zijn.

In de MER zijn verkeerde aannames gedaan. Zo zou een vliegtuig dat op lage hoogte rechtuit vliegt hooguit 30% motorvermogen nodig hebben. Dat is niet waar; Boeing stelt dat de motor dan draait tussen de 58% en 70%. Dat geeft dus veel meer overlast. Al die vliegtuigen zorgen voor uitstoot aan fijnstof en koolstofdioxide. De SP wil dat daar onderzoek naar komt. Aangetoond is dat als vliegtuigen lang laag vliegen, ze te maken krijgen met aanvaringen met vogels. Daar is geen rekening mee gehouden in de MER. Echter: als het kan, gebeurt het ook. Statistisch gaat het eens in de 5 tot 10 jaar mis!

De overheid kan het vertrouwen mogelijk herstellen door een nieuw MER (inclusief effecten voor Fryslân) en uitbreiding van Lelystad uit te stellen tot het luchtruim heringedeeld is. Provinciale Staten en gemeenteraden hebben geen zeggenschap over de uitbreidingsplannen; wel kunnen ze, net als de SP, met partijgenoten in Den Haag opkomen voor belangen van Friesland en zijn inwoners.

Machiel Aarten, Statenlid SP Fryslân

U bent hier