h

Snel internet voor iedereen

24 mei 2018

Snel internet voor iedereen

Foto: Hillie de Koe / SP Fryslan

Tijdens de Statenvergadering van 23 mei jl. stond onder meer het onderwerp “snel internet voor iedereen” op de agenda, naar aanleiding van een rapport dat door de Noordelijke Rekenkamer is opgesteld. Dit ging over aansluiting op glasvezel buiten de stedelijke gebieden. De stedelijke gebieden zijn al door “de markt” bediend en nu wordt er al een aantal jaren geprobeerd ook een manier te vinden om het buitengebied te bedienen. Woordvoerster Fenna Feenstra pleitte er in haar bijdrage voor om van snel internet een nutsvoorziening te maken. Een motie hierover, die samen met de PvdA werd ingediend, werd door het college van Gedeputeerde Staten overgenomen. Ter ondersteuning van GS werd de motie toch nog in stemming gebracht en Statenbreed gesteund.

Een tweede punt dat Fenna maakte tijdens haar bijdrage, was de tweedeling die mogelijk zou kunnen ontstaan in dun bevolkte gebieden. Door de hogere aansluitkosten zijn die gebieden voor marktpartijen niet interessant.

Fenna: “Marktwerking heeft gezorgd voor hogere aansluitkosten voor het buitengebied. Maar zorgen die hogere aansluitkosten niet voor een tweedeling in de maatschappij: zij die de aansluiting wel kunnen betalen en gebruik kunnen maken van de basisvoorziening snel internet en zij die dat niet kunnen? Wij willen deze tweedeling niet en roepen daarom met een motie het college op om te zorgen voor zo laag mogelijke aansluitkosten die betaalbaar zijn voor iedereen.”

De SP-motie hierover werd mede namens de PvdA, FFP en GrienLinks ingediend en op de VVD na door de hele Staten gesteund. De SP hoopt dat hierdoor snel internet ook voor iedereen in het buitengebied beschikbaar en betaalbaar wordt.

U bent hier