h

Binnenvaart in Fryslân: veiligheid voorop

20 juni 2018

Binnenvaart in Fryslân: veiligheid voorop

Foto: Hillie de Koe / mapio.net

In watersportprovincie Fryslân is het in de zomermaanden gezellig druk. Toeristen genieten, watersportondernemers runnen met hart en ziel hun bedrijf en iedereen geniet van het mooie landschap. Grote delen van het Fryske vaarwater worden ook gebruikt door de binnenvaart. Dan gaat het met name om het Prinses Margrietkanaal en het Van Harinxmakanaal, maar ook naar Heerenveen en Drachten varen schepen tot 110 meter lengte (klasse Va). Vooral bij Earnewâld en Terherne levert dit problemen op.

Voor de vaarweg naar Drachten is het wellicht een oplossing om samen met de omgeving, belanghebbenden, omwonenden, gemeente Smallingerland en Wetterskip Fryslân te kijken naar een alternatief door polder de Hege Warren. Hiermee lijkt niet alleen een probleem opgelost, maar kan er ook op het gebied van natuur en recreatie positieve effecten hebben. De SP benadrukt daarbij wel dat omwonenden, natuurorganisaties en recreatiebedrijven in de buurt betrokken moeten worden bij dit proces en woordvoerder Jacob W. van der Hoek diende dan ook een amendement in (mede ondertekend door D66 en PvdA) om in een eventuele startnotitie hieromtrent ook zal worden aangegeven hoe dit gaat gebeuren. Dit amendement is aangenomen.
Voor het verhogen van de veiligheid tot het moment dat er een duurzame oplossing voor de vaarweg naar Drachten is gevonden, diende Jacob een motie in om te onderzoeken of door middel van zogenaamde “bloktijden” de veiligheid kan worden verhoogd. Binnenschepen van tot klasse IV (tot 85 meter) zouden dan om het uur langs Terherne kunnen varen en klasse V alleen ’s nachts. Deze motie is overgenomen door het College.

Op de vaarweg naar Heerenveen worden op dit moment ontheffingen verleend voor Klasse V schepen, maar dat vindt de SP te groot voor een kanaal wat eigenlijk bedoelt is voor klasse III (tot 65 meter). Deze grote schepen kunnen niet volgeladen naar Heerenveen varen en daarom kan dit volstaan met klasse IV. Ook dit voorstel werd gedaan middels een amendement, maar deze haalde het niet. Wel werd een zelfde amendement, maar dat met een latere datum om te stoppen met ontheffingen voor klasse Va schepen aangenomen.
Het College en aantal partijen pleiten voor een fly-by terminal op een strategische plaats in Fryslân. In dat kader heeft de SP voorgesteld om met Provinciale Staten een werkbezoek te brengen aan de containerterminal in Lelystad om een goed beeld te krijgen van de omvang en dus ook de impact van zo’n terminal in Fryslân. Ook bevreemdt het de SP dat men dit wil op zo korte afstand van de twee bestaande terminals in Leeuwarden en Lelystad.
De SP draagt de (kleine) binnenvaart een warm hart toe, maar vind de schaalvergroting geen onomkeerbaar proces. Klasse IV en zelfs ook klasse III schepen zijn in onze provincie veel geschikter dan de grote Va of zelfs klasse Vb (135 meter) schepen. De stelling dat klasse IV schepen gaan verdwijnen is volgens de SP dan ook geen gelopen zaak, maar een kwestie van de goede politieke keuze’s.

U bent hier