h

tijd voor een rechtvaardige energierekening

25 januari 2019

tijd voor een rechtvaardige energierekening

Foto: Hillie de Koe / Hillie de Koe

In Fryslân staan driehonderdduizend woningen. Om de duurzaamheidsambities in 2050 te halen moeten er ieder jaar een kleine tienduizend huizen worden aangepakt. De SP maakt zich grote zorgen over de betaalbaarheid van deze aanpassingen en of dit wel rechtvaardig gebeurt. We kunnen deze opgave alleen maar realiseren als we solidair zijn met elkaar en als de gezamenlijke overheden meer verantwoordelijkheid nemen. Er is een systeemverandering nodig waar rechtvaardigheid en betaalbaarheid voorop staan in plaats van korte termijn winst. Hierbij heeft niet de markt de regie, maar de overheid.

Onderzoek van CE Delft (Rechtvaardigheid en inkomenseffecten van het klimaatbeleid, 2017) laat zien dat de energierekening voor de laagste inkomens in 2050 onbetaalbaar wordt. Maar liefst zeventien procent van het inkomen zal dan worden besteed aan energie, meer dan een verdrievoudiging! Energiearmoede en weerstand tegen de energietransitie zullen dan het gevolg zijn. Dit is onrechtvaardig, onacceptabel en ongewenst.

Dat de klimaatambities alleen gehaald kunnen worden als dit rechtvaardig gebeurt is ook de mening van de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur (RLI). De RLI raadt aan om in de wet vast te leggen dat de energierekening niet hoger mag zijn dan een acceptabel percentage van het inkomen. Betaalbare warmte in je huis moet een recht zijn. Daarnaast adviseert de RLI om het aanleggen van warmtenetten of het verbeteren van het elektriciteitsnet een collectieve, publieke taak te maken en daarbij vast te leggen dat iedereen hieraan meebetaalt. Betaalbaarheid door solidariteit. Wij pleiten ervoor om niet alleen de warmtenetten maar ook het verduurzamen van huizen een publieke taak te maken. Een sterke overheid kan sturen op rechtvaardigheid. Een sterke overheid kan ook organiseren dat er samen met wijken, buurten en dorpen duurzame warmteplannen worden gemaakt. De RLI wijst daarbij op het belang van draagvlak in de wijken. 

Alleen als er een eerlijk verhaal komt met eerlijke lusten en lasten voor iedereen gaan wij de doelen uit het klimaatakkoord van Parijs halen. Te beginnen met energiebesparende maatregelen, die bereikbaar zijn voor iedereen, zodat niemand met een onbetaalbare rekening blijft zitten.

 

Michiel Schrier, lijsttrekker Provinciale Staten SP Fryslân 

Fenna Feenstra, fractievoorzitter Provinciale Staten SP Fryslân

U bent hier