h

Stikstofproblematiek: meer dan een boerenprobleem

16 oktober 2019

Stikstofproblematiek: meer dan een boerenprobleem

Foto: Hillie de Koe / SP Statenfractie Fryslân

In gebieden die van nature zeer arm zijn aan stikstof, zoals heidevelden, groeien planten die specifiek aan die lage stikstofconcentraties zijn aangepast. Als het stikstofgehalte in de bodem stijgt gaan snel groeiende planten de langzaam groeiende planten verdringen. Dieren die van de langzaam groeiende planten leven, zoals bepaalde insecten of rupsen, gaan dan ook achteruit. Dit kan weer gevolgen hebben voor de vogels en andere insecteneters. Te grote neerslag van stikstof heeft dus negatieve gevolgen voor de biodiversiteit. Om deze natuur te behouden zal de stikstofuitstoot met minstens 50% omlaag moeten en dan nog is het onduidelijk of een groot deel van de vegetatie het gaat redden. Een groot deel van de bodem is namelijk al verzuurd door depositie van stikstof in de afgelopen decennia en ondanks het feit dat er al minder wordt uitgestoten, blijft stikstof een groot probleem.

De eerste stap die we nu gezamenlijk zouden kunnen zetten om stikstof verder te verminderen, is onze manier van denken te veranderen. We kunnen maatregelen treffen om minder stikstof uit te stoten, maar dit moeten we met ons allen doen! Minder autorijden, de maximum snelheid verlagen, duurzaam bouwen, de veestapel inkrimpen, minder intensieve akkerbouw en verantwoord consumeren.

Ook in de landbouw moet er een drastische omslag in het denken komen. Door te kiezen voor een biologische manier van landbouw wordt er minder stikstof op het land gebracht en wordt de bodem minder belast. Een gezonde bodem met voldoende biodiversiteit zorgt voor gezonde planten met voldoende weerstand tegen ziekten en plagen. Ook zullen de planten meer voedingsstoffen bevatten dan in een akker die met kunstmest behandeld is.

Wilde grassen, bloemen en kruiden zijn goed voor de koe en de kwaliteit van de melk. Daarnaast is het minder nodig om bij te voeren met krachtvoer en ondanks dat de koe minder melk zal produceren, is de voedingswaarde van deze melk een stuk hoger en zal de chronische diarree van de koe verminderen. Door megastallen te weren komt er meer ruimte om koeien in de wei te laten lopen. De SP hoopt dat de opschorting van het beweiden van koeien dan ook snel teruggedraaid wordt.

Een boer die een voedzaam product levert dat op een duurzame en circulaire manier geproduceerd is, zou hiervoor een eerlijke prijs moeten krijgen. Dan is het mogelijk om met minder dieren en een lagere productie toch een goed inkomen te genereren. Momenteel ontvangt de boer gewoon een te klein deel van de prijs die de consument voor producten betaalt. De SP pleit daarom vooral voor een eerlijke prijs voor een eerlijk product.[1]

U bent hier