h

lange, laatste PS van 2019

18 december 2019

lange, laatste PS van 2019

Foto: Hillie de Koe / Hillie de Koe

In de laatste Statenvergadering van 2019 stonden vier
bespreekpunten op de agenda: de Regionale Energie Strategie (RES), het instellen van een taskforce stikstof, de Fryske Akademy en de startnotitie Gastvrij Fryslân.

Provincie, Wetterskip, gemeenten, woningbouwcorporaties,
energieproducenten, Friese Milieufederatie en nog meer organisaties zijn
partners in dit proces en de RES is onderdeel van het klimaatakkoord. De SP vindt dat de energietransitie samen met de inwoners van onze provincie tot stand moet komen. Dat gebeurt al op veel plaatsen middels een lokale energiecoöperatie. Wat voorkomen moet worden is dat grote investeerders hun plannen doordrukken en, gesubsidieerd en wel, er vandoor gaan
met grote winsten. Daarom streeft de SP naar een provinciaal energiebedrijf; zo blijft de sturing in handen van de overheid en gaan niet alleen de lasten, maar ook de lusten van de energietransitie naar mensen in de omgeving. Een motie, waarin het College wordt gevraagd dit te onderzoeken werd verworpen.
Wat betreft de taskforce stikstof, waarbij Hanneke Goede namens SP en FNP een motie indiende om de kosten te verhalen op het rijk (aangenomen)en de Fryske Akademy kon de fractie zich vinden in de Collegevoorstellen.
Wat betreft de startnotitie “gastvrij Fryslân” vond fractievoorzitter Michiel Schrier het vooral een stuk wat ondanks mooie woorden over “slimme groei” en “iedereen profiteert mee”, opnieuw en vooral gericht is op winst, geld wat moet rollen en het ondersteunen van bedrijven. De gefortuneerde toerist moet daarvoor naar onze provincie worden gelokt. De inwoners van onze provincie worden daarbij vergeten, maar ook het Friese goud, zoals Rustpunten, Vrienden op de fiets-adressen, de Marrekrite ligplaatsen, het wandel- en fietsnetwerk en al die mooie kleinschalige (familie)bedrijfjes worden genegeerd. Je mag jezelf pas “gastvrij Fryslân” noemen als iedereen welkom is, maar ook als je eigen inwoners mee profiteren zodat de gewenste “slimme groei”, een groei is voor iedereen en niet alleen een financiële groei voor bedrijven. Daarom werd in een motie gevraagd in de nog op te stellen beleidsbrief en het uitvoeringsprogramma op te nemen waar en hoe de slimme groei voor de inwoners van Fryslân wordt gerealiseerd. De motie werd aangenomen.

 

 

U bent hier