h

SP maakt zich zorgen over schoon water Fryslân

22 oktober 2020

SP maakt zich zorgen over schoon water Fryslân

Foto: Durk v.d. Meulen

Tijdens de Statenvergadering van 21 oktober stond de Kaderrichtlijn Water (KRW) op de agenda van Provinciale Staten. Schoon water is van vitaal belang voor Fryslân. Zowel voor de watervoorziening als voor de biodiversiteit. De SP maakt zich hier zorgen over.

Woordvoerder Hanneke Goede: “Het rijk heeft in Fryslân een viertal (diepe) plassen aangewezen waar baggerspecie en grond met PFAS kan worden gestort. De SP staat er niet achter om doelbewust vervuilde grond in het water te storten en dient dan ook een motie in om met alle bestuurlijke en juridische middelen de voorgenomen grondstortingen vanuit de Rijksoverheid in Fryslân te stoppen.” Daar diende de SP dan ook een motie voor in, daarin gesteund door de Partij voor de Dieren.

Een tweede punt betreft het hekkelen van sloten. Ecologisch hekkelen (en maaien van bermen) is beter voor de kwaliteit van het water en de biodiversiteit dan het huidige hekkelbeleid. Ook daar diende de SP een motie voor in, die mede werd ondertekend door het CDA, D66 en Partij voor de Dieren.

Tenslotte ageerde Hanneke Goede tegen het gebruik van bestrijdingsmiddelen en kunstmest, zowel in de landbouw als door particulieren. Later dit jaar wordt hierover apart vergaderd, waar de SP dit probleem samen met een aantal andere fracties aan de orde zal stellen.

In zijn reactie gaf Gedeputeerde Douwe Hoogland aan dat hij beide moties ontraadt. Hij stelde dat dat die gifstortingen aan maxima gebonden zijn en wat het hekkelen betreft vindt hij dat er in samenwerking met het Wetterskip genoeg wordt gedaan. Daar is de SP het niet mee eens, dus werden de moties in stemming gebracht. De motie Pfas werd met 10 tegen 32 stemmen weggestemd. De motie over het hekkelbeleid werd echter met 29 tegen 13 stemmen aangenomen.

De SP diende nog een motie van D66 mee in om onderzoek te doen naar de impact van exoten in flora en fauna op de ecologie, biodiversiteit en waterkwaliteit in Fryslân. Ook een motie van het CDA over bestrijding van medicijnresten in het water werd mee ingediend. Beide moties bleken bij de stemming te kunnen rekenen op een ruime meerderheid.

U bent hier