h

Provincie wil niet stoppen met jacht op haas en konijn

9 december 2020

Provincie wil niet stoppen met jacht op haas en konijn

Foto: Durk v.d. Meulen / Bing.nl

De provincie is niet van plan om vooruitlopend op een landelijk verbod te stoppen met de jacht op hazen en konijnen. Dat antwoordde gedeputeerde Klaas Fokkinga op vragen van Statenfracties van SP, GrienLinks en Partij voor de Dieren tijdens de Statenvergadering op 25 november. De fracties vroegen om de stop omdat begin november haas en konijn zijn toegevoegd aan de rode lijst voor bedreigde zoogdieren. Naar aanleiding daarvan heeft een meerderheid van de Tweede Kamer de Minister van LNV opgeroepen het schieten van haas en konijn te verbieden.

Een verbod op de jacht is weliswaar een bevoegdheid van het ministerie, maar het faunabeheerplan, dat de invulling van het jachtbeheer bepaalt, is een verantwoordelijkheid van de provincie. De drie partijen riepen het college van Gedeputeerde Staten (GS) dan ook op om met de Fauna Beheereenheid (FBE) in overleg te treden om, vooruitlopende op een landelijk verbod, in Fryslân nu al te stoppen met de jacht op haas en konijn. Verder verzochten ze het College van GS om ook bij de minister aan te dringen op een landelijk verbod van de jacht op haas en konijn.

Het college beantwoordde alle vragen afwijzend. Gedeputeerde Fokkinga gaf herhaaldelijk aan dat de verantwoordelijkheid voor een verbod bij de minister van LNV ligt, ook nadat hij er door de partijen nogmaals op werd gewezen dat de provincie ook een eigen verantwoordelijkheid heeft.

SP, GrienLinks en PvdD vinden de reactie van het college onbegrijpelijk. Jochem Knol (GrienLinks) verwoordde de frustratie van de drie partijen met de volgende woorden: “We vinden het stuitend dat de provincie haar verantwoordelijkheid niet neemt en zich verschuilt achter het rijk. Blijkbaar gaat het plezier om hazen en konijnen af te schieten voor het in stand houden van de soort.” Menno Brouwer (Partij voor de Dieren) vult aan: “Er is ook helemaal geen noodzaak om te jagen op haas en konijn; het zijn geen predatoren en ze richten ook verder geen schade aan.” Tenslotte stelt Hanneke Goede (SP): “We voelen ons niet serieus genomen door de Gedeputeerde. Hij maakt zich er te gemakkelijk van af door alles bij het rijk neer te leggen. We zullen ons beraden op mogelijke volgende stappen die we kunnen nemen.”

Tijdens dezelfde Statenvergadering stond de startnotitie Landbouwagenda op de agenda. Woordvoerder Hanneke Goede diende namens de SP een motie in om de Friese rassen en gewassen ook een plaats te geven binnen de landbouwagenda. Daarbij werd nadrukkelijk gevraagd om aandacht te schenken aan de rol die de Friese rassen en gewassen kunnen spelen bij de biodiversiteit. De motie werd mede ondertekend door Wopke Veenstra van de FNP.

Gedeputeerde Klaas Fokkinga reageerde: “Er is voor de uitvoering van deze motie een vorm van bedrijfsvoering nodig waar het ook in past. Ik wil het wel meenemen naar de landbouwtafels om te kijken of er interesse voor is.” Hij liet het oordeel over deze motie verder aan de Staten. Bij de stemming bleek dat de motie met een ruime meerderheid werd aangenomen: 35 stemmen voor en 8 tegen.

U bent hier