h

SP-motie over enquête onder boeren wordt uitgevoerd

4 februari 2022

SP-motie over enquête onder boeren wordt uitgevoerd

Foto: Peter van der Sluijs / wikimedia

Iedereen is er inmiddels van overtuigd dat onze huidige manier van landbouw moet veranderen. Er wordt door boeren vaak gezegd dat er niet naar hen geluisterd wordt. Daarom kreeg de SP in Fryslân het idee om de boeren zelf naar hun mening te vragen, hoe zij denken dat we tot een andere manier van landbouw kunnen komen. Tijdens de Statenvergadering van 22 september 2021 heeft de SP daarom de motie ‘Digitale enquête boeren’ ingediend, die door een grote meerderheid van Provinciale Staten werd ondersteund. Daarin verzocht de SP het college van Gedeputeerde Staten:

  • een (digitale) enquête te organiseren bij de individuele boeren in Fryslân en hen te vragen onder welke voorwaarden ze bereid zouden zijn om over te schakelen naar natuurinclusieve kringlooplandbouw en biologische landbouw;
  • de enquête zo op te stellen, dat boeren aan kunnen geven wat goed gaat, tegen welke obstakels ze aanlopen en hoe zij denken dat die opgelost kunnen worden;
  • de uitkomsten van de enquête te gebruiken voor het opstellen van de uitvoeringsagenda voor het transitiefonds “natuurinclusieve kringlooplandbouw”.

Op 21 januari jl. heeft het college aan Provinciale Staten laten weten: “In samenwerking met het kennisconsortium van de Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw en Living Lab Fryslân is deze digitale enquête inmiddels opgesteld. Het zal uit naam van Gedeputeerde Fokkinga worden verstuurd. Vanaf eind januari t/m eind februari wordt de enquête uitgezet en kunnen agrariërs deze invullen. De uitkomsten van de enquête worden meegenomen in het Transitiefonds van de Landbouwagenda 2021-2030.”

Daarmee wordt dus uitvoering gegeven aan de SP-motie. Op 1 februari is het persbericht (inclusief enquête) op de website van de provincie Fryslân geplaatst: https://www.fryslan.frl/enquete-natuurinclusieve-kringlooplandbouw

Reactie toevoegen

U bent hier