h

Succesvolle dag voor SP Statenfractie Fryslân

26 januari 2023

Succesvolle dag voor SP Statenfractie Fryslân

Foto: Sanne van Wees / eigen foto

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten (PS) stond het onderwerp “Burgerparticipatie Windpark Fryslân” als eerste punt op de agenda. De provincie Fryslân is voor 15% aandeelhouder in Windpark Fryslân (WPF). Omdat de prijzen voor energie vorig jaar zo enorm waren gestegen, werd er €11 miljoen overwinst gemaakt. Het credo was altijd dat WPF “van en voor de Friese burger” zou zijn. Aanvankelijk wilde het college van Gedeputeerde Staten (GS) de participatie van Friese burgers realiseren door uitgifte van obligaties van €500,-. Omdat dit maar voor een beperkt aantal Friezen een optie zou zijn, werd door GS nu voorgesteld om daar vooralsnog van af te zien.

De behandeling van dit onderwerp begon erg rommelig. Wat was er namelijk aan de hand? De avond voor de PS vergadering had het college nog een memorie van toelichting gestuurd. Daarin stond een drietal voorstellen van GS die tijdens de PS vergadering door verschillende partijen (waaronder de SP) als motie of amendement zouden worden ingediend. Sommige door verschillende partijen opgestelde moties of amendementen waren bijna woordelijk overgenomen! Daarmee was het college in feite op de stoel van PS gaan zitten, omdat dit soort voorstellen door PS moet worden gedaan en PS daarover vervolgens ook over moeten beslissen. Bijna alle partijen stonden perplex! De behandeling van de burgerparticipatie WPF begon dan ook met een half uur schorsing, waarin de woordvoerders met verantwoordelijk Gedeputeerde Friso Douwstra (op de foto tweede van links) in gesprek gingen om hun ongenoegen over deze gang van zaken te uiten. Zou het misschien met de komende verkiezingen te maken kunnen hebben? Friso Douwstra is namelijk lijsttrekker voor het CDA en hij bleef zijn handen in onschuld wassen. In een interview met Omrop Fryslân verwoordde SP fractievoorzitter Hanneke Goede de gang van zaken duidelijk.

Toen de behandeling van de Burgerparticipatie WPF eenmaal van start ging, werden de vooraf opgestelde moties en amendementen gewoon ingediend. Hanneke Goede diende namens de SP vier amendementen (mee) in. Het eerste amendement was samen met de PvdA opgesteld, ondersteund door GrienLinks, Partij voor de Dieren, het CDA, de ChristenUnie en onafhankelijk statenlid Theun Wiersma. Daarin werd het college van GS opgeroepen om “in gesprek gaan met gemeenten en woningcorporaties op welke manier de provincie kan bijdragen aan het bundelen van kennis,  expertise en mankracht om zo de isolatieprogramma’s te versnellen en hierbij de energiebank actief te betrekken”. Het amendement werd aangenomen met 30 stemmen voor en 12 tegen.

Foto: Durk v.d. Meulen / eigen foto
Het tweede amendement was een initiatief van de SP en werd samen met de PvdA ingediend en ondersteund door GrienLinks, Partij voor de Dieren, D66 en CDA. In dit amendement werd het college van GS opgeroepen om €5 miljoen van de overwinst van het WPF te bestemmen voor het isoleren van 2.000 woningen van woningeigenaren met een inkomen tot 130% van het minimum, met een maximum van €2.500,- per huishouden. Ook dit amendement werd aangenomen met 30 stemmen voor en 12 tegen.

Foto: Durk v.d. Meulen
Het derde amendement werd alleen door de SP ingediend, er waren geen mede-indieners. Dit ging over de mogelijke uitgifte van obligaties. In het besluit stond namelijk dat “vooralsnog wordt afgezien van de uitgifte van burgerobligaties”. Omdat de SP altijd tegen de uitgifte van obligaties is geweest, wilden we het woord “vooralsnog” schrappen, zodat er ook in de toekomst geen obligaties worden uitgegeven. Hoewel we in de wandelgangen hadden gehoord dat verschillende partijen die mogelijkheid wel open wilden houden, werd het amendement toch aangenomen met 24 stemmen voor en 18 tegen.

Foto: Durk v.d. Meulen
Verder had de SP nog meegewerkt aan een amendement van het CDA over het verduurzamen van gemeenschapsvoorzieningen, zoals dorpshuizen en musea, met een maximum van €25.000,- per voorziening. Ook dit amendement haalde het met 35 stemmen voor en 7 tegen.

Foto: Durk v.d. Meulen
Tenslotte had de SP nog een “motie vreemd aan de orde van de dag” (een motie over een onderwerp dat niet op de agenda staat). Hierin verwoordde Peter van Noort namens de SP de oproep van zes gemeenteraden en een aantal dorpsverenigingen, om de buslijn Kollum-Drachten niet te schrappen; dit is namelijk het plan van vervoerder Arriva. Ook deze motie werd met een ruime meerderheid aangenomen: 38 voor, 4 tegen.

Foto: Durk v.d. Meulen
Al met al kan dus met recht gesproken worden van een succesvolle dag voor de SP Statenfractie Fryslân.

Reactie toevoegen

U bent hier