h

Garantiefonds lokale duurzame initiatieven

29 juni 2017

Garantiefonds lokale duurzame initiatieven

Op woensdag 28 juni 2017 stond de kadernota op de agenda van Provinciale Staten, die kan worden gezien als een soort “algemene beschouwingen” van de provincie. Tijdens deze beschouwingen heeft SP fractievoorzitter Fenna Veenstra, evenals de woordvoerders van verschillende andere partijen, aandacht geschonken aan de vele lokale initiatieven in Fryslân. Deze initiatieven hebben een groot draagvlak in dorp, wijk of regio. Denk daarbij aan energiecoöperaties, lokale productie van voedsel, kleding of zorg. In Fryslân zijn meer dan 130 van dergelijke lokale initiatieven. Grote spelers in dit veld zijn Us Koöperaasje, Doarpswurk en Netwerk Duurzame Dorpen.

Veel van dit soort initiatieven ondervinden echter problemen bij banken, die hoge rentekosten berekenen op de financiering.      Deze kosten zijn een belangrijke oorzaak zijn dat lokale duurzame initiatieven, met name energiecoöperaties,  niet of slechts moeilijk gerealiseerd worden.

Fenna Feenstra: “De Statenfracties van de SP en de PvdA hebben een motie opgesteld om te laten onderzoeken wat de juridische en financiële mogelijkheden zijn om vanuit de provincie een garantiefonds voor lokale duurzame initiatieven vorm te geven en het resultaat van dit onderzoek voor de begroting 2018 voor te leggen aan Provinciale Staten. Daarmee willen wij lokale initiatieven minder afhankelijk te maken van het oordeel van banken.”

Andere partijen zagen de waarde van de motie ook in; CDA, FNP en D66 hebben de motie mee ingediend. De motie, als bijlage toegevoegd,  is uiteindelijk aangenomen met 38 stemmen voor en 3 stemmen tegen.

U bent hier