h

Nieuws uit 2020

29 mei 2020

SP pleit voor waarborgfonds voor opruimen energieparken

Foto: Durk / pixaby.com

Tijdens PS van 27 mei jl. was een van de agendapunten het rapport van de Noordelijke Rekenkamer over een onderzoek naar de verdeling van kosten en baten rondom wind- en zonneparken. In haar bijdrage gaf woordvoerder Hanneke Goede aan dat wat de SP betreft de aanbevelingen van het rapport kunnen worden overgenomen. Daarbij benadrukte zij nogmaals dat de SP grote waarde hecht aan de oprichting van een provinciaal energiebedrijf.

Lees verder
26 mei 2020

SP wil dat provincie boa’s in natuurgebieden financiert

Naar aanleiding van de artikelen in de Leeuwarder Courant van zaterdag 23 mei jl. over de handhaving in de Fryske natuurgebieden, stelt de SP Statenfractie mondelinge vragen tijdens de vergadering van Provinciale Staten op 27 mei a.s.

Lees verder
21 april 2020

Opnieuw schriftelijke vragen over zoutwinning onder Waddenzee

Foto: SP

De Friese Statenfracties van SP, GrienLinks en Partij voor de dieren hebben het college van Gedeputeerde Staten opnieuw schriftelijke vragen gesteld over de zoutwinning onder de Waddenzee door het bedrijf Frisia. Aanleiding hiervoor is het feit dat op 1 april 2020 in de Tweede Kamer een motie is aangenomen, waarin de minister wordt verzocht om zo snel mogelijk een onafhankelijk advies te vragen aan een wetenschappelijk panel over de effectiviteit van mijnbouw met de hand aan de kraan als beleidsinstrument om de natuur van werelderfgoed Waddenzee te beschermen. De minister heeft toegezegd deze motie uit te voeren. De Minister geeft daarbij aan dat de bevindingen van dit onderzoek uiterlijk op 1 december 2020 aan de Kamer worden voorgelegd.

Lees verder
17 april 2020

Grand Hotel Europa in tijden van corona

Tijdens de PS-vergadering van 22 april a.s. wordt de beleidsnota Gastvrij Fryslân 2020-2028 behandeld. Omdat deze vergadering digitaal wordt georganiseerd, is de partijen gevraagd om hun eerste termijn schriftelijk aan te leveren. Hieronder het door de SP ingediende betoog van fractievoorzitter Michiel Schrier.

Lees verder
28 februari 2020

Provinciale Staten 26 februari 2020

Foto: Laat Fryslan niet zakken / actie gaswinning

Op de agenda van de Statenvergadering van februari stonden maar weinig bespreekpunten, maar toch kwamen door middel van enkele "moties vreemd aan de orde van de dag" een paar belangrijke onderwerpen voorbij.

Lees verder
5 februari 2020

Fracties SP en D66 vragen door over windturbines

Foto: DM / pixaby.com

Naar aanleiding van het antwoord op eerder gestelde vragen hebben de Statenfracties van SP en D66 opnieuw schriftelijke vragen gesteld over het toestaan van windturbines. Eerdere beantwoording was zo algemeen en nietszeggend dat er kritischer doorgevraagd is. Veel gemeentes voelen zich beknot door de afspraken die de coalitie gemaakt heeft over het toestaan van met name molens van 15 meter ashoogte.  De beide fracties willen vooral graag  weten of de gedeputeerde hier ook op gaat anticiperen. Helemaal omdat het College nogal gericht is op draagvlak en initiatieven “van onderop”.

Lees verder

Pagina's

U bent hier