h

Nieuws uit 2014

17 december 2014

SP-motie dorpsmolens aangenomen

Vandaag vond in de Friese Staten het misschien wel belangrijkste debat van deze Statenperiode plaats over de plaatsing van 530,5 megawatt aan windturbines. Het college had hiervoor een voorstel gedaan: 350 megawatt in het IJsselmeer ( het Windpark Fryslân), 36 megawatt op de Kop Afsluitdijk en twee reservelocaties van elk 12 megawatt bij Heerenveen. Samen met de 160 megawatt die al in de provincie staat opgesteld zou er dan ook nog een beetje kunnen worden gesaneerd. In het collegevoorstel stond dat men geen nieuwe dorpsmolens of opschaling daarvan toe wil staan. Een belangrijk punt voor de SP is om dorpen juist wel mogelijkheid te geven een dorpsmolen op te richten, te behouden en/of op te schalen, omdat hiervoor groot draagvlak bestaat en inwoners direct profiteren van de opbrengsten. Daarom diende de SP hiervoor een motie in die mede werd ondertekend door de PvdA, D66, GrienLinks, Christen Unie en Friese Koers. De motie werd met 22 stemmen voor en 21 tegen aangenomen.

Lees verder
10 december 2014

Marketing Fryslân

Tijdens de Statenvergadering vandaag stond onder anderen de regiomarketingorganisatie “Merk Fryslân” op de agenda. Het werkveld van de organisatie bestaat uit toerisme, wonen, werken en studeren. De kernwaarden van het merk “Friesland” en de Wadden moeten worden uitgedragen en ontwikkeld in samenwerking met bedrijfsleven en overheden.

Lees verder
10 december 2014

Geen referendum windmolens

In Fryslân voeren we al jaren een discussie over het plaatsen van windmolens. In deze collegeperiode zouden we de knoop doorhakken, mede onder druk van de afspraak met het rijk om op Fries grondgebied voor 2020 een vermogen van 530,5 MW op te stellen.

Lees verder
13 november 2014

Vier punten verkiezingsprogramma binnen, nu de rest nog!

Tijdens de behandeling van de begroting 2015 in Provinciale Staten op 12 november jl. heeft de SP een aantal moties ingediend, mede op basis van het nieuwe verkiezingsprogramma. Een viertal daarvan is aangenomen:

Lees verder
13 november 2014

Statenfractie reikt “kletskoek-award” uit

Tijdens de begrotingsbehandeling 2015 op woensdag 12 november jl. heeft fractievoorzitter Jacob W. van der Hoek van de SP Fryslân aan het eind van zijn betoog de zogenaamde “kletskoek-award” uitgereikt aan gedeputeerde Hans Konst. Die kreeg de heer Konst voor de navolgende zin in de begroting 2015: “In het plan van aanpak voor de Omgevingsvisie wordt behalve de integratieslag van beleidssectoren binnen het fysieke domein ook invulling gegevens aan de beleidsmatige samenhang met het sociale domein.”Lees verder
7 november 2014

SP vraagt duidelijkheid over verwerking bedrijfsafval in REC Harlingen

De SP Statenfractie heeft tijdens haar werkbezoek aan de REC, net als de stichting Afvaloven Nee, geconstateerd dat in de afvaloven (REC) in Harlingen veel plastic, karton en papier verbrand wordt. Stichting Afvaloven Nee heeft al een beroep gedaan op Omrin om daarmee te stoppen. Er werd echter simpelweg gesteld dat men daar geen gehoor aan wilde geven omdat het om bedrijfsafval ging.

Lees verder

Pagina's

U bent hier