h

Nieuws uit 2023

14 september 2023

Werkbezoek Provinciale Staten aan Thialf

Foto: Jolanda van Overhagen

Woensdag 13 september 2023 is een introductiedag voor de Provinciale Staten. Vandaag brengen we op locatie een werkbezoek brengen aan Thialf, de schaatstempel van Nederland. Rond half twee vertrekken we per touringcar naar Heerenveen. Bij aankomst worden we verwelkomd door de interim directeur Minne Dolstra. Na een kop koffie of thee en een stuk Friese oranjekoek, krijgen we een rondleiding door  het ijsstadion.

Lees verder
12 juli 2023

Motie SP over vervuiling door PFAS aangenomen in Provinciale Staten

Foto: Durk van der Meulen / Bing.com

Op 12 juli 2023 heeft de SP, met mede-indieners GrienLinks en de Partij voor de Dieren, een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend over de storting van met PFAS vervuilde baggerspecie in zandwinputten in Fryslân. De motie is ingebracht vanwege de zorgen die leven omtrent de opslag van met PFAS vervuilde grond en baggerspecie in zandputten. PFAS is een chemische stof die bijzonder moeilijk uit het water en de bodem te verwijderen is, en het heeft schadelijke effecten op zowel natuur als gezondheid.

Lees verder
10 juli 2023

Natuurdoelanalyses (NDA’s)

Foto: Durk v.d. Meulen / eigen foto

De SP Statenfractie Fryslân is blij met de Natuurdoelanalyses (NDA’s) omdat niet alleen de stikstof bepaalt hoe de staat van een natuurgebied zich ontwikkelt Dat is afhankelijk van meer factoren, zoals droogte of recreatie. De regering gaat er in haar beleid van uit dat het al dan niet overschrijden van de stikstofneerslag (Kritische Depositiewaarde, KDW) in een natuurgebied bepalend is voor de staat van dit natuurgebied. Hoewel een overdaad aan stikstofdepositie invloed heeft op de vegetatie en een risico vormt voor het voortbestaan van sommige plantensoorten in die gebieden, is dit een risico te midden van vele andere risico’s. De staat van een natuurgebied kun je niet alleen afmeten aan een teveel aan stikstof (KDW’s). Daarvoor zijn veel meer factoren van invloed. Goed natuurbeleid bestaat uit het afwegen van risico’s en maatregelen.

Lees verder
27 juni 2023

Behoud ziekenhuizen Sneek en Heerenveen

Foto: Hanneke Goede

De SP heeft bij ziekenhuizen in Sneek en Heerenveen met mensen gesproken en vrijwel iedereen die we spraken wil beide ziekenhuizen behouden. De zorgen in Heerenveen, Súdwest-Fryslân en daarbuiten over bereikbaarheid, grootschaligheid en menselijkheid zijn groot.
Mensen zijn bang dat hun WMO niet meer toereikend is, omdat ze over de 25km die vergoed wordt heengaan, personeel dat nu onder schooltijd heen en weer kan fietsen, maar dat met het OV naar Joure niet gaat redden. Daarnaast speelt de angst om in een zorgfabriek te komen en een nummertje te worden. Mensen die aangeven liever dood te gaan dan naar een ziekenhuis in Joure gebracht te worden
En het hardnekkigste geluid is dat  de beslissing al lang genomen is. Door een valse e-mail onder het personeel moest het vorige week met spoed naar buiten komen. Een groot deel van het personeel was officieel nog niet eens op de hoogte gebracht en heeft het nieuws uit de kranten moeten halen.

Lees verder
26 juni 2023

Werkbezoek Warkumerwaard

Foto: Chris Bakker / Linkedin

Bij het inwerken voor de komende vier jaar in de Provinciale Staten hoort een introductie programma zodat iedereen kennis kan maken met de onderwerpen waar de Provinciale Staten over gaan. Naast het introductieprogramma zijn er ook nog verschillende organisaties die een excursie aanbieden. Op dinsdag 28 juni jl. waren we met twee mensen van de SP Statenfractie aanwezig bij zo’n excursie in de Warkumerwaard. 

Lees verder
15 mei 2023

Partijen zetten vraagtekens bij zandwinning IJsselmeer

LEEUWARDEN – De geplande zandwinning in het IJsselmeer kan op minder steun rekenen dan gehoopt. Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat wilde de zandwinning mogelijk maken voor de woningbouw, maar als het aan politieke partijen ligt kan de minister beter naar alternatieven zoeken. De fracties van de SP, GroenLinks, Partij voor de Dieren, D66 en de FNP hebben de handen ineengeslagen om zowel in Provinciale Staten als de Tweede Kamer vragen aan de bestuurders te stellen over de zandwinning.

Lees verder

Pagina's

U bent hier